PTS: Högre investeringstakt än väntat bådar gott för bredbandsmål

Högre investeringsnivåer i kombination med bland annat god utväxling på bredbandsstödet i områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, ger goda möjligheter att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål.

Årets uppföljning av regeringens bredbandsmål – att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 - innehåller en kartläggning av investeringar i bredbandsinfrastruktur. Dessutom ges en prognos för investeringsutvecklingen fram till 2020. Båda visar på en högre investeringsnivå än de bedömningar som gjordes i samband med förra kartläggningen år 2014.

Denna investeringstakt i kombination med andra faktorer såsom en god utväxling av bredbandsstödet i de områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, resulterar i en bedömning att förutsättningarna att nå regeringens bredbandsmål förbättrats. Det innebär dessutom att EU:s bredbandsmål, att alla 2020 ska ha tillgång till hastigheter över 30Mbit/s, också är inom räckhåll.

- Ytterligare en viktig faktor för att nå regeringens bredbandsmål är kommunernas engagemang för att skapa goda förutsättningar för bredbandsinvesteringar, säger Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS.

Du hittar rapporten här