PTS: inleder granskning av operatörernas driftsäkerhet

Den 1 januari 2016 började Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet att gälla. Nu inleder PTS arbetet med att granska att operatörerna följer de nya reglerna.

Nyhets från PTS, publicerad 2016-04-05

Till att börja med ställer PTS ett antal frågor till operatören Tre. Operatören ska inledningsvis redovisa hur de inventerat och dokumenterat sitt nät och sina tillgångar. Under våren planerar PTS att gå vidare och kontrollera hur andra stora operatörer arbetar med dokumentation av tillgångar och förbindelser.


Kravet i föreskrifterna på dokumentation av tillgångar och förbindelser, är att operatören ska ha en aktuell och samlad bild över samtliga sina tillgångar och förbindelser, vilka funktioner de har och var de finns placerade. God kontroll över denna information underlättar för operatören att vidta de skyddsåtgärder som krävs, samt andra relevanta åtgärder för att upprätthålla en hög skyddsnivå och följa upp driftsäkerheten över tid.


- Samhället är beroende av elektronisk kommunikation. Användningen, beroendet och förväntningarna ökar hela tiden. Därför är det viktigt att följa upp att operatörerna har kommit igång ordentligt med att anpassa sin verksamhet för att följa de nya reglerna, säger Patrik Bystedt, chef för enheten för integritet och driftsäkerhet på PTS.