PTS inleder samråd kring marknaden för lokalt tillträde

Post- och telestyrelsen (PTS) har analyserat marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur. Nu presenterar myndigheten sin analys och ber om synpunkter från marknadens aktörer.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

EU-kommissionen har ålagt PTS att regelbundet analysera vissa marknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. På den svenska slutkundsmarknaden för fast bredband är ett antal olika aktörer verksamma, både privata små och stora aktörer, samt stadsnät och kommunala bolag. De tillhörande grossistmarknaderna, lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur (även kallade marknaderna 3a och 3b), är marknader som kännetecknas av såväl utbyggnad som strukturella förändringar.

De nu gällande besluten för lokalt och centralt tillträde fattades år 2015 och sommaren 2017 inhämtade PTS synpunkter från marknaden på myndighetens preliminära förslag till ny marknadsavgränsning.
Fortsatt reglering på marknad 3a

Myndigheten inleder nu det första formella samrådet, avseende marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning, och konstaterar att Telia har en sådan särställning på marknad 3a att det motiverar en fortsatt reglering. PTS planerar ett andra samråd av kompletta beslutsutkast för marknad 3a, inklusive utkast till skyldigheter, under hösten/vintern 2018-19. Marknad 3b föreslås även fortsättningsvis vara oreglerad.

PTS presenterar i utkast till beslut två separata nationella grossistmarknader; marknaden för lokalt tillträde till fiberbaserat accessnät, samt marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserat accessnät. PTS analys visar att Telia har en sådan ekonomisk särställning på båda delmarknaderna att det motiverar en fortsatt nationell reglering. Konkurrenssituationen är inte sådan på någon av marknaderna att myndigheten finner skäl att avgränsa lokala eller regionala delmarknader.

Utifrån det fördjupande analys- och utredningsarbete som myndigheten gjort samt den information som inhämtats sen sommaren 2017, bedömer PTS att det inte finns tillräckliga skäl för en uppdelning av enfamiljshus och flerfamiljshus i marknadsavgränsningen för fiber på grossistnivå. De skillnader i priser och produkterbjudanden som förekommer mellan en- och flerfamiljshus är tydligare på slutkundsnivå och myndigheten gör därför bedömningen att en sådan uppdelning endast är relevant på slutkundsnivå.
Marknad 3b bör vara oreglerad

PTS konstaterar att konkurrenssituationen är fortsatt god på marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur och att en fortsatt förhandsreglering av lokalt tillträde torde vara tillräcklig för att säkerställa en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna. PTS finner således inte skäl att gå vidare och göra en annan bedömning än att marknaden för centralt tillträde fortsatt bör vara oreglerad.

- PTS har i samband med de senaste marknadsanalyserna gradvis lättat på regleringen på dessa marknader. Den positiva utvecklingen för konsumenterna bekräftar att Sverige är på rätt väg och därför är det viktigt att regleringen även fortsättningsvis främjar detta, säger Rikard Englund, chef PTS konkurrensavdelning.
Samråd med marknaden

PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut. Senast den 7 september ska synpunkter ha inkommit. Efter ett andra samråd är det PTS styrelse som fattar slutliga beslut. Det beräknas tidigast ske under första kvartalet 2019.

Klicka här för att läsa samrådet.
Inbjudan till hearing

PTS bjuder även in till en hearing (inklusive ett webbinarium) i augusti med anledning av detta samråd. Syftet med hearingen är att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor till PTS avseende marknad 3a och 3b.

Hearingen kommer att äga rum den 30 augusti, kl. 13.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre (SWCC). Anmälan till hearing sker via smp@pts.se, senast den 25 juli 2018.

Mer information
Jennie Agardh, PTS konkurrensavdelning, 073-644 57 92
Tania Abdali, PTS konkurrensavdelning, 073-640 58 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55