PTS kommande tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

PTS tar årligen fram planer för myndighetens tillsynsarbete avseende driftsäkerhet respektive konfidentiell kommunikation. Tillsynsplanerna beskriver inriktningen på myndighetens tillsyn för de två kommande åren.

På driftsäkerhetsområdet kommer PTS under 2018–2019 ha ett fortsatt fokus på myndighetens regler om driftsäkerhet. Av tillsynsplanen framgår bland annat att PTS planerar att inleda en tillsyn med inriktning på att granska hur små och medelstora tillhandahållare av nät och tjänster efterlever olika krav på driftsäkerhet. PTS kommer även kommande år ha ett fortsatt fokus på att granska tillhandahållarnas arbete med konfigurationshantering. Detta med anledning av att en stor andel incidenter av betydande omfattning kan härledas till konfigurationsändringar. Vidare planerar PTS att inleda tillsyn inriktad mot tillhandahållarnas arbete med riskanalyser.

På området säker och konfidentiell kommunikation kommer PTS under 2018–2019 fokusera på skyddet av information under överföring. Myndighetens tillsyn omfattar bland annat tjänstetillhandahållarnas säkerhetsorganisation och skyddsåtgärder för informations-behandlingstillgångar i näten. Även på området konfidentiell kommunikation kommer tillsyn med inriktning på små och medelstora tjänstetillhandahållare att inledas, liksom en granskning av att tjänstetillhandahållarna genomför riskanalyser för sina informationsbehandlingstillgångar.

Mer information

Erika Hersaeus, PTS nätsäkerhetsavdelning, säker och konfidentiell kommunikation, 08-678 57 75
Marie Wahlin Tideklev, PTS nätsäkerhetsavdelning, driftsäkerhet, 08-678 57 98
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Om PTS arbete med tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation  

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster, utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. För den planlagda tillsynen tar PTS årligen fram två årsplaner för respektive område, som beskriver myndighetens inriktning.  En återkommande och årlig tillsyn är PTS granskning av regelefterlevnaden hos de fem största operatörerna. Därutöver kan granskningsområden variera från år till år.