PTS medger Norsjö kommun tillträde till delar av Skanovas kanalisation

Skanova ska medge Norsjö kommun tillträde till delar av den kanalisation som bolaget har i kommunen. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om i en tvistlösning.

Den 1 juli 2016 trädde lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar till exempel få rätt till tillträde till kanalisation.
Om det uppstår tvist mellan den som äger kanalisationen och bredbandsutbyggaren ska PTS lösa tvisten.

 

Tvist mellan Norsjö kommun och Skanova

Skanova har genomfört en utbyggnad av fiber från Örebro, genom Sveriges inland, till Luleå. Norsjö kommun har begärt tillträde till Skanovas kanalisation för att anlägga en fiberförbindelse mellan Norsjö samhälle och Risliden by. Skanova har avslagit Norsjös begäran bland annat med hänvisning till att det kabelrör som för närvarande inte används är avsett för framtida användning, samt att bolaget erbjuder Norsjö att i framtiden hyra förbindelse.

 

PTS ger Norsjö kommun delvis rätt

I sitt tvistlösningsbeslut konstaterar PTS att Skanova inte har anfört några konkreta planer på att använda det aktuella röret varför Skanova inte kan avslå Norsjös tillträdesbegäran. Enligt utbyggnadslagen kan inte ett allmänt påstående om framtida behov vara tillräckligt för att avslå en begäran.

PTS menar också att Skanovas erbjudande till Norsjö om erbjudande om framtida indragning av fiber inte kan anses utgöra ett godtagbart skäl att avslå en begäran om tillträde till kanalisation. Om så vore fallet skulle rätten till tillträde till kanalisation vara kraftigt begränsad i praktiken.

PTS finner därför att Skanova på rättvisa och rimliga villkor ska ge Norsjö kommun tillträde till kanalisationen i form av samutnyttjande av ett av de anlagda rören. Det ankommer i första hand på parterna att komma överens om villkor för samordningen.

Däremot avslår PTS Norsjös begäran att få köpa kanalisation på sträckan liksom begäran att fritt få disponera nämnda kanalisation.

Klicka här för att ta del av beslutet
Faktablad om utbyggnadslagen

 

För mer information:

Marielle Sjögren, enhetschef, enheten för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55


Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - 2016:534) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.