PTS planerar tillsyn för ökad regelefterlevnad

Under 2020 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp. Under året kommer myndigheten bland annat granska hur reglerna om öppet internet och internationell roaming följs samt att offentliga aktörer följer utbyggnadslagens krav.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS tar varje år fram en plan för myndighetens tillsyn av bland annat konkurrensreglering med mera enligt lagen om elektronisk kommunikation, utbyggnadslagen och den så kallade TSM-förordningen. Numera omfattas även tillsyn över kreditinstitut av avdelningen för marknadsreglerings ansvar.

PTS bedriver såväl planlagd som händelsestyrd tillsyn och planen kan komma att justeras under året för att fortsatt vara relevant.

Öppet internet och internationell roaming

PTS kan konstatera att det behövs en ökad kontroll av regelefterlevnaden vad gäller reglerna för öppet internet.

Det handlar om att kontrollera att internet fortsatt är en öppen plattform med få tillträdeshinder och operatörerna inte genomför omotiverade begränsningar eller blockeringar. Myndigheten kommer därför granska bland annat trafikstyrningsåtgärder och begränsningar i att ansluta servrar.

Inom internationell roaming kommer PTS kontrollera att operatörerna slutkundserbjudanden följer de priser som EU har reglerat.

Beredskap för ny reglering

Sedan den 1 januari 2020 finns ett nytt regelverk som ställer krav på större kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster. Det innebär i ett första steg att kreditinstituten ska förse PTS med information, och myndigheten ska sedan, efter den 1 januari 2021, granska hur kreditinstituten följer regleringen.

Myndigheten kommer också bedriva tillsyn kring hur telekommarknadens aktörer följer gällande konkurrensreglering. Det handlar bland annat om prisskyldigheter på samtrafikmarknaderna och broadcastingmarknaderna.

- Tillsynen är ett av PTS verktyg för att uppnå en telekommarknad med rättvisa spelregler och skydd av slutanvändare. Våra granskningar ger resultat och leder många gånger till att marknadens aktörer rättar sig. På så sätt bidrar PTS tillsyn till att fler användare i Sverige får tillgång till och använder kommunikationstjänster de behöver, säger Rikard Englund, chef för PTS avdelning för marknadsreglering.

Klicka här för att läsa tillsynsplanen.

 

Mer information

Marielle Sjögren, enhetschef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS tillsyn på konkurrensområdet

Syftet med PTS tillsyn är bland annat att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut kan PTS vidta åtgärder såsom t.ex. underrättelse eller föreläggande för att aktören ska vidta rättelse. PTS förelägganden kan förenas med vite.