PTS presenterar inriktning för tilldelning av tillstånd i tre frekvensband

17 juni 2021

De aktuella frekvensbanden är 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz och tilldelningarna ska möjliggöra 5G-användning. Tilldelning planeras till tredje kvartalet 2023.

Inriktningen är att banden tilldelas som nationella tillstånd genom auktion under tredje kvartalet 2023 och att tillståndstiden ska vara minst 20 år. Villkoren ska vara teknikneutrala och bland annat möjliggöra 5G-användning. Slutsatser i rapporterna är preliminära. De slutgiltiga målen för de kommande tilldelningarna kommer att utvecklas och fastställas i beslut av PTS styrelse.

900 MHz-bandet
Bandet omfattar 2×35 MHz. Ett av tillstånden i bandet ska förenas med krav på täckning och utbyggnad.

2,1 GHz och 2,6 GHz-banden
PTS vill ha en samordnad tilldelning av dessa band. 2,1 GHz-bandet omfattar 2×60 MHz FDD, och 2,6 GHz-bandet omfattar 2×70 MHz FDD och 50 MHz TDD. Tillstånden i banden ska inte förenas med krav på täckning och utbyggnad.  

Utredning av vissa frågor kvarstår
PTS kommer i det fortsatta arbetet med tilldelningarna utreda bland annat i vilken grad tilldelningarna ska samordnas, hur långsiktig kompatibilitet med tågkommunikation i frekvensband som gränsar till 900 MHz-bandet kan säkerställas, utformning av villkor för täcknings- och utbyggnadskrav, eventuella behov av konkurrensåtgärder samt hur process och villkor för skydd av Sveriges säkerhet ska utformas. PTS kommer att återkomma med konkreta förslag kring detta längre fram i tilldelningsarbetet.

Ta del av rapport om inriktning för 900 MHz-bandet

Ta del av rapport om inriktning för 2,1 GHz- och 2,6-GHz-banden

Mer information

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, 070-845 50 52

PTS presstjänst, 08-678 55 55