PTS redovisar effekterna av tre alternativ för undantag från lokaliseringsprincipen

Post- och telestyrelsen (PTS) har utrett möjligheterna till undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Nu redovisar myndigheten effekterna för tre potentiella undantag i en rapport till regeringen.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Det var i januari 2020 som regeringen gav PTS i uppdrag att utreda effekterna av ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen, både avseende utbyggnaden av bredband i relation till regeringens bredbandsmål och konkurrensen på bredbandsmarknaden.

Lokaliseringsprincipen innebär kortfattat att en kommun som utgångspunkt endast ska bedriva verksamhet inom det egna geografiska området. När det gäller kommunal bredbandsverksamhet så har principen kommit att få effekten att skillnader i kommunernas geografi, befolkningsstruktur och storlek ger olika kommuner skilda förutsättningar för bredbandsutbyggnad. I vissa fall har lokaliseringsprincipen blivit ett hinder för utbyggnad.

Många aktörer har efterfrågat en modell som medger vissa undantag från lokaliseringsprincipen, i syfte att underlätta bredbandsutbyggnad.

Tre alternativ på undantag

PTS har analyserat tre alternativa undantag från lokaliseringsprincipen.

  • Alternativ 1 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät inom 2 km från befintligt nät, oavsett om nätet finns i hemkommunen eller i annan kommun.
  • Alternativ 2 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät i syfte att uppnå en ändamålsenlig bredbandsverksamhet inom 8 mil från nätet i hemkommunen.
  • Alternativ 3 – ger stadsnät möjlighet att anlägga nät i oetablerade områden inom 2 km från kommungräns.

De olika alternativen skiljer sig åt i utbyggnadspotential och konkurrensrisker. Till exempel kan ett alternativ ha större potential vad gäller utbyggnad men samtidigt påverka konkurrensen mer.

I dag överlämnar PTS slutrapporten i uppdraget till infrastrukturdepartementet.

Klicka här för att läsa rapporten.

 

Mer information

Erik Gustafsson, PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-640 58 72
PTS presstjänst, 08-678 55 55