PTS sammanfattar 2020 års totalförsvarsarbete

Satsningar på reservkraft, fördjupad dialog med operatörer om totalförsvarsplanering samt kartläggning av behovet av posttjänster vid höjd beredskap. Detta är exempel på insatser som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört inom ramen för totalförsvarsarbetet under år 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ett samlat ansvar för att stärka beredskapen inom elektronisk kommunikation och post. 

Samhällets behov av elektronisk kommunikation såväl i vardag som under olika former av kriser är tydligt. Det framkommer inte minst under pågående corona-pandemi där robusta kommunikationer, kontinuitetsplanering och andra förberedelser spelar stor roll. Synergieffekter uppnås genom att många av åtgärderna stärker förmågan vid såväl höjd beredskap som vid kris.

– Under 2020 har PTS genomfört en mängd totalförsvarsåtgärder i samverkan med marknadens aktörer. I år kan vi öka ansträngningarna ytterligare, bland annat tack vare utökat anslag för åtgärder inför höjd beredskap, säger Annica Bergman, chef för avdelningen för säker kommunikation på PTS.

Robusthetshöjande åtgärder under 2020

PTS arbetar löpande med robusthetshöjande åtgärder för att stärka elektroniska kommunikationer. Några av förra årets åtgärder är förstärkt reservkraft, utarbetande av kravspecifikation för modifiering transportabla mobilbasstationer, som kan flyttas till platser där mobiltäckningen temporärt behöver stärkas, samt förstärkt skydd av viktiga noder i Sveriges it-infrastruktur.

Totalförsvarsarbetet inom postsektorn

Under förra året blev PTS klar med förstudien om samhällets behov av brev- och pakettjänster inför och under höjd beredskap. Myndigheten påbörjade även arbetet med ett inriktningsdokument som beskriver prioriterade åtgärder under de kommande åren för postsektorns totalförsvarsarbete.  

Myndigheten har deltagit i Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) samt genomfört Telö 2020 Stadsnät med Sveriges stadsnät genom ett antal sambandstester och utbildningspaket på distans.

Läs redovisningen av PTS totalförsvarsarbete 2020

 

Mer information

Anna Wibom, projektledare totalförsvar, tfn: 08-678 55 58

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

PTS arbete med totalförsvarsplanering

Sverige arbetar aktivt med att bygga upp totalförsvaret, som omfattar både militärt och civilt försvar. PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. Förutom utbildningar och övningar arbetar PTS även med föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en stärkt beredskap och att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig. Läs mer på pts.se/totalforsvar