PTS sammanfattar bredbandsstödet 2020

Under 2020 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året. Detta innebär ett flertal lärdomar inför kommande års bredbandsstöd.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS fick år 2020 ett nytt uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett nationellt bredbandsstöd. Under året delade myndigheten ut sammanlagt 136 miljoner kronor i stöd, fördelat på fyra regioner.

Nu har PTS återrapporterat uppdraget till regeringen.

Avvägningar formade stödets utformning
I rapporten beskriver PTS bland annat hur de fyra regionerna (Västernorrland, Värmland, Blekinge och Västra Götaland) valdes ut. Det handlade bland annat om att generera flest möjliga anslutningar för tillgängliga stödmedel och att få en geografisk spridning i alla landsdelar.

PTS beskriver även vilka avvägningar som gjorts i utformningen av stödet. Bland annat konstaterar myndigheten att man behövt göra en avvägning mellan att premiera effektiv utbyggnad mot bredbandsmålen, och att tillförsäkra utbyggnad utifrån andra kriterier såsom prioritering av glesbebyggda områden i stort behov av bredbandsstöd. PTS konstaterar att det finns ett antal avvägningar gällande stödets inriktning som på sikt kan komma att påverka bredbandsstödets utveckling.

Lärdomar inför 2021
I rapporten beskriver PTS ett antal lärdomar inför kommande utlysningar. Det handlar bland annat om att ytterligare arbeta för att motverka de trösklar som främst bredbandsföreningar upplevt i processen.

PTS konstaterar att myndigheten arbetar aktivt med ytterligare förenklingar och förtydliganden som ska attrahera ännu fler att söka bredbandsstöd.

Den väl fungerande samverkan med regionerna har varit en framgångsfaktor i arbetet med för bredbandsstödet. PTS ser fortsatt att arbetet med de regionala bredbandskoordinatorerna samt regionernas styrning av medlen genom s.k. regionala prioriteringar är viktiga komponenter i stödmodellen.

Inga återkrav av stöd
Fram till februari 2021 hade inga stödmedel som beviljades under stödets första år återkrävts. Den första uppföljningen av projekten sker i maj i år.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Mer information

Anna Larsson, PTS avdelning för bredbandsstöd, 073-644 57 98
PTS presstjänst, 08-678 55 55