PTS samråder ändringar av Telias skyldigheter med EU-kommissionen

Post- och telestyrelsen (PTS) förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu samråder PTS det föreslagna ändringsbeslutet med EU-kommissionen.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS bedömer att det finns skäl att upphäva eller ändra vissa skyldigheter i 2015 års beslut på marknaden för lokalt tillträde med de ändringar avseende pris som gjordes genom ett ändringsbeslut 2018. Skälet är att myndigheten bedömer att dessa skyldigheter inte längre kan anses ändamålsenliga och proportionerliga.

Samråd med kommissionen

I april genomförde PTS ett samråd med marknadens aktörer och övriga intressenter.

Klicka här för att läsa mer om samrådet.

Nu vänder sig PTS till EU-kommissionen för att få in synpunkter på de föreslagna ändringarna, en så kallad notifiering.

Kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter. Det är sedan PTS styrelse som fattar beslut om ändringarna.

Klicka här för att läsa det notifierade beslutsutkastet.

 

Mer information

Emma Nörler Trautmann, PTS enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Bakgrund

I november 2019 notifierade PTS tre utkast till beslut till EU-kommissionen avseende lokalt tillträde till fibernät respektive kopparnät (marknad 3a fiber respektive 3a koppar) samt centralt tillträde (marknad 3b). Utkasten var dessförinnan föremål för samråd med marknaden (maj 2019). I februari 2020 beslutade EU-kommissionen att PTS inte får fatta det notifierade beslutet avseende marknad 3a fiber.

Nu gällande beslut från 2015 om skyldigheter på marknad 3a omfattar Telias kopparnät och fibernät. PTS gör bedömningen att EU-kommissionens beslut utgör hinder även mot att fatta ett nytt beslut avseende Telias kopparnät, dvs. en del av den marknad som omfattas av beslutet från 2015. PTS kommer därför att avvakta med att fatta beslut kring denna marknad.

Konkurrenssituationen på marknad 3b är avhängig eventuell reglering på marknad 3a fiber. PTS kommer därför i nuläget heller inte att fatta något nytt beslut kring denna marknad.