PTS samråder utkast till beslut för bredbandsmarknaderna med EU-kommissionen

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Post- och telestyrelsen, PTS, ska regelbundet analysera vissa marknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. På den svenska slutkundsmarknaden för fast bredband är ett antal olika aktörer verksamma, både privata små och stora aktörer, samt stadsnät och kommunala bolag.

För de aktuella marknaderna har PTS genomfört samråd med branschen och nu skickar myndigheten beslutsutkasten till EU-kommissionen på samråd, så kallad notifiering.

Reglering på bredbandsmarknaderna

I beslutsutkasten konstaterar PTS att Telia har en särställning på marknad 3a (lokalt tillträde till nätinfrastruktur). Det innebär att bolaget åläggs skyldigheter kring bland annat villkor och priser.

Vad gäller marknad 3b (centralt tillträde till nätinfrastruktur) så finner PTS att den marknaden fortsatt bör vara oreglerad. PTS konstaterar att en fortsatt reglering avseende lokalt tillträde är tillräcklig för att säkerställa effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna. 

Senast den 9 december ska EU-kommissionen svara PTS.


Klicka här för att läsa de notifierade beslutsutkasten. 


M
er information
Jennie Agardh, PTS avdelning för marknadsreglering, 073-644 57 92
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

PTS ska fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt gällande lag. Marknadernas geografiska omfattning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas.

PTS konkurrensreglering bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna. Marknaderna ska ses över regelbundet och PTS gör därför en ny analys ungefär var tredje år.

Om marknaden Lokalt tillträde i grossistledet

PTS presenterar i beslutsutkasten två separata nationella grossistmarknader; marknaden för lokalt tillträde till fibernät, samt marknaden för lokalt tillträde till kopparnät.

PTS analys visar att Telia har en sådan ekonomisk särställning på båda delmarknaderna att det motiverar en fortsatt nationell reglering. Konkurrenssituationen är inte sådan på någon av marknaderna att myndigheten finner skäl att avgränsa lokala eller regionala delmarknader.

Om marknaden Centralt tillträde i grossistledet

Marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) avser virtuellt, icke-fysiskt tillträde i grossistledet med regional eller nationell tillträdespunkt till fasta nät.

Centralt tillträde innebär att operatören hyr en komplett tjänst för överföring av bredband till slutkunden. Operatören behöver alltså inte installera egen utrustning i telestationen utan hyr/köper tjänsten från en nätägare. Centralt tillträde gör det lättare för operatörer att erbjuda bredband, t.ex. i områden där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig för flera operatörer att investera i egen bredbandsutrustning.

Avseende marknad 3b konstaterar PTS alltjämt att en fortsatt förhandsreglering av marknad 3a är tillräcklig för att säkerställa en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna. Myndigheten finner således inte skäl att göra någon annan bedömning än vid tidigare beslut och anser att marknaden ska förbli oreglerad.