PTS undersöker kommuners roller på bredbandsmarknaden

Post- och telestyrelsen (PTS) vill undersöka ett antal frågor kring kommunernas och stadsnätens verksamheter på bredbandsmarknaden. Nu går en enkät ut till Sveriges samtliga kommunala stadsnät och kommuner som inte har något eget stadsnät.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda kommunernas roller på bredbandsmarknaden och ett undantag från lokaliseringsprincipen. Bland annat ska PTS utreda och analysera hur kommunala investeringar och verksamheter kan påverka utbyggnaden och konkurrensen på bredbandsområdet.

PTS ska även utreda om det är möjligt och lämpligt att införa ett undantag från den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen på bredbandsområdet. Lokaliseringsprincipen innebär att en kommun eller ett kommunalt bolag som huvudregel inte får bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster utanför den egna kommunen.

Detta uppdrag är ett av flera som PTS har fått av regeringen som ett led i bredbandsstrategin om ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Uppdraget ska resultera i en rapport till regeringen.
Enkät till samtliga kommuner

I dagarna har PTS skickat ut en enkät till Sveriges samtliga kommunala stadsnät, alltså till bolag eller förvaltningar i kommuner som äger ett fibernät. En liknande enkät skicka också till de kommuner som inte har något eget stadsnät.

Enkäterna har varit på samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vi vill gärna att så många som möjligt besvarar enkäten. Det är viktigt för att PTS ska få ett gediget och representativt underlag till rapporten till regeringen, säger Emma Nörler Trautmann, projektledare.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, projektledare, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Regeringen beslutade i december 2016 om en ny nationell bredbandsstrategi, målet är ett helt uppkopplat Sverige år 2025. PTS har under många år arbetat aktivt med samverkan, utbildningsinsatser och analyser i syfte att främja utbyggnad av bredband i hela landet och har nu en aktiv roll i bredbandsstrategins genomförande.

Det här är ett av de uppdrag som PTS fått med anledning av regeringens bredbandsstrategi. Läs om andra uppdrag PTS fått.