Regeringen genomför åtgärder för stärkt informations- och cybersäkerhet

Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Nyhet från Regeringskansliet: 

– Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter med ansvar för att stödja både offentliga sektor och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker. Cybersäkerhetscentret ska vara på plats år 2020, och kommer att samla den skarpaste kompetensen för att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och demokrati. Det kan bland annat handla om så kallade ransomware, utpressningsvirus där filer tas gisslan i syfte att tvinga den drabbade att betala en lösensumma. Även den organiserade brottsligheten blir alltmer digital, med en lavinartad ökning av it-bedrägerier som följd. I yttersta fall kan cyberangrepp utgöra en del av krigföring mot Sverige, där stater eller statsunderstödda aktörer utför välplanerade attacker mot till exempel banksektorn, sjukhus eller energiförsörjningen.

– En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen ger också Polismyndigheten i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning som en del av en genomgripande översyn av den it-relaterade brottsbekämpningen. I uppdraget kommer Polismyndigheten att samverka med andra brottsbekämpande myndigheter såsom Åklagarmyndigheten och internationellt genom bland annat Europol.

Dessutom ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser på området och att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.