Regeringen inrättar ett nationellt cyber­säkerhets­center

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Nyhet från Regeringskansliet: 

Sveriges säkerhet, konkurrens­kraft och välstånd vilar i stor utsträck­ning på digitala grunder. Cyber­hoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Med teknik­utveckling och digitali­sering blir hoten och sårbar­heterna fler vilket gör att säker­heten behöver stärkas.

Det nationella cybersäkerhets­centret ska bidra till att göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyberhot och effektivt stödja både offentliga och privata aktörer. Detta ska bidra till att stärka säkerheten i samhället som helhet.

– Med inrättandet av cyber­säkerhets­centret tas ett viktigt steg att förbättra vår samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndig­heter om det fortsatta arbetet, säger försvars­minister Peter Hultqvist.

Sammantaget beräknar regeringen en satsning på 440 miljoner kronor på cyber­säkerhets­centret fram till och med 2025.

– Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cyber­säkerhets­centret göra Sverige säkrare och stärka säker­heten för svenska intressen. Samhälls­viktig verk­samhet och känslig eller hemlig information ska vara skyddad från intrång, sabotage och läckor. Det är avgörande för att vi ska också ska kunna tillvarata digitali­seringens möjlig­heter, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Inom ramen för cyber­säkerhets­centret ska myndig­heterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyber­angrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell platt­form för samverkan och informations­utbyte med privata och offentliga aktörer inom cyber­säkerhets­området.

Myndigheternas samarbete inom ramen för cyber­säkerhets­centret ska utvecklas stegvis 2021–2023 inom flera områden. Regeringen avser att under 2023 ta ställning till hur cyber­säkerhets­centrets verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas efter 2023.

Finansieringen bygger på en överens­kommelse mellan regerings­partierna, Center­partiet och Libe­ralerna.

 

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon: 08-405 10 00
Mobil: 073-072 83 16
E-post till Toni Eriksson

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil: 073-093 90 56
E-post till Per Strängberg