Regeringen stärker PTS säkerhetsarbete

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs. Regeringen har i budgetpropositionen därför avsatt 13 miljoner kronor årligen åt PTS för insatser inom områdena samt för arbete med civilt försvar.

Pressmeddelande från regeringen:

- Statliga myndigheter måste ha kännedom om de risker och hot som kan påverka verksamheten. De måste ta ansvar för sin egen informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt arbete för bättre säkerhet och säkerhetskultur. Här har bevakningsansvariga myndigheter som PTS ett särskilt ansvar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Eftersom PTS utövar tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen över bolag, föreningar, stiftelser och enskilda när verksamheten avser elektronisk kommunikation ger regeringen PTS i uppdrag att säkerställa ett långsiktigt och systematiskt arbete inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Regeringen har i budgetproposition 2018 avsatt 13 miljoner kronor i ökat anslag till PTS för att stärka myndighetens säkerhetsarbete för de elektroniska kommunikationerna.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

Fakta med länkar:
I regeringens digitaliseringsstrategi anges det att Sverige ska ha de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Även regeringens nationella strategi för samhällets cyber- och informationssäkerhet (skr. 2016/17:213) pekar på att ett löpande och systematiskt säkerhetsarbete ska göras för att identifiera och förebygga säkerhetsbrister samt hantera incidenter Regeringen har tidigare gett de bevakningsansvariga myndigheterna i uppdrag att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten (Ju2017/05787/SSK). För PTS del så har myndigheten i sitt regleringsbrev för 2017 ett uppdrag att redovisa övergripande åtgärder för att bedriva ett systematiskt säkerhetskyddsarbete.
För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi

Nationell strategi för samhällets cyber- och informationssäkerhet

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten