Regeringen tillsätter utredning om datalagring

Regeringen har i dag beslutat att se över den svenska datalagringsregleringen. Bakgrunden är EU-domstolens dom om datalagring som kom den 21 december 2016.

Att få tillgång till uppgifter om t.ex. telefonsamtal och internettrafik är av stort värde för brottsbekämpningen. I många fall – t.ex. vid barnpornografibrott – kan sådana uppgifter vara avgörande för att man ska kunna identifiera en misstänkt gärningsman. Efter en dom i EU-domstolen står det emellertid klart att svensk rätt på området inte stämmer överens med EU-rätten. Bland annat kritiserar domstolen systemet med en generell datalagringskyldighet för brottsbekämpande ändamål.

- Utredningen ska se över hur vårt regelverk förhåller sig till domen och föreslå de ändringar som behövs. Vi ska säkerställa polisens och säkerhetspolisens möjligheter att ta del av operatörernas uppgifter för att lösa allvarlig brottslighet och skydda rikets säkerhet. Lagstiftningen måste innehålla starkare rättssäkerhet och integritetsskyddsmekanismer, säger inrikesminister Anders Ygeman.
Uppdraget ska redovisas den 9 oktober 2017.

I uppdraget ingår också att också se över rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller på annat sätt samhällsfarlig brottslighet används. Denna del av uppdraget ska redovisas den 16 augusti 2018.

Utredare blir Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.