Regeringsinitiativ med anledning av OECDs grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik

I juni 2018 överlämnade OECD en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik, ”OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden” till regeringen. I rapporten lämnar OECD förslag inom flera områden, bland annat bredbandsutbyggnad, utbildning och kompetensutveckling, forskning och utveckling, arbetet med stora datamängder och artificiell intelligens, cybersäkerhet och styrning och samordning.

Nyhet från Regeringskansliet: 

OECD konstaterar i sin rapport att Sverige presterar bra i den digitala transformationen och har höga ambitioner med målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det innebär också att Sverige måste ha höga ambitioner för det fortsatta arbetet genom att bli mer uppkopplat, öka användningen hos de som fortfarande står utanför, stärka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer och utnyttjandet av data, stärka arbetsmarknadens förmåga att hantera omställning, fokus på digital säkerhet samt omvandla digital strategi till handling.

OECD:s rekommendationer har resulterat i ett antal regeringsuppdrag:

 

Uppdrag ska främja framtidens internetstandard

Regeringen har gett PTS i uppdrag att tillhandahålla en uppdaterad vägledning som ska fungera som stöd till offentlig sektor i deras införande av IPv6. PTS ska också genomföra informationsinsatser för att främja införandet i denna sektor. PTS ska även följa införandet av IPv6 i offentlig sektor och redovisa detta på en webbsida samt kartlägga hur tillhandahållandet av IPv6 i det fasta nätet utvecklas över tid.

 

Data som resurs ska höja små och medelstora företag

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga och främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. Tillväxtverket ska inledningsvis identifiera sektorer och branscher där det finns störst potential för datadriven innovation och strategisk användning av data. Tillväxtverket ska även genomföra kunskapshöjande insatser som t.ex. seminarier och pilotprojekt i labbmiljö.

 

Uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder i Sverige

Regeringen har givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens (AI) respektive kartlägga analys av stora datamängder i företag, offentlig förvaltning inklusive universitets- och högskolesektorn i Sverige. I uppdraget ingår även att med hjälp av t.ex. maskininlärning och textanalys göra uppskattningar av användningen av AI bland svenska företag, samt att definiera användning av AI respektive analys och användning av stora datamängder.

 

Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens 

Regeringen har givit Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utvecklas på kort och lång sikt. Genom att starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka. UKÄ och Tillväxtverket ska även förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

 

Uppdrag att utvärdera digitaliseringsrådet samt undersöka möjliga former för analys och genomförande av digitaliseringspolitiken 

Statskontoret ska utvärdera hur Digitaliseringsrådet och dess kansli har utfört sitt uppdrag samt beskriva och analysera resultaten och effekterna av arbetet. Statskontoret ska också undersöka behovet av och hur regeringen kontinuerligt kan säkerställa en kvalificerad analys, uppföljning och genomförande av digi­taliseringspolitiken, i den del som inte avser offentlig förvaltning och Myn­digheten för digital förvaltnings uppgifter. Analysen ska ta sin ut­gångspunkt i regeringens mål för digitaliseringspolitiken och digitaliserings­strategi.