Regler om datalagring ska inte tillämpas

Kammarrätten har beslutat att upphäva PTS föreläggande mot Tele2 om krav på att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det innebär att det inte längre finns en skyldighet för operatörer att lagra sådana uppgifter.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Kammarrätten i Stockholm meddelade i går dom i målet som gäller skyldigheten för Tele2 att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål enligt reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Med hänvisning till EU-domstolens förhandsavgörande i december 2016 upphäver kammarrätten PTS föreläggande mot Tele2.

Domen i kammarrätten klargör att de svenska bestämmelserna som ålägger operatörer att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål inte kan tillämpas. Detta eftersom bestämmelserna inte är förenliga med EU-rättsliga regler om bland annat rätten till respekt för privatliv, skydd av personuppgifter och yttrandefrihet.

Detta innebär att operatörer inte längre har en skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Enligt LEK är det endast tillåtet för operatörer att lagra uppgifter under en viss tid för vissa andra ändamål, till exempel uppgifter som behövs för att kunna fakturera slutkunder eller betala samtrafikavgifter till andra operatörer.

Bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som operatörerna har lagrat för något av dessa ändamål omfattas inte av kammarrättens prövning. Skyldigheten för operatörer att i vissa fall lämna ut uppgifter om abonnemang till en brottsbekämpande myndighet är för närvarande föremål för prövning i ett mål i förvaltningsrätten, där dom ännu inte har meddelats.

De svenska reglerna om lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål ses nu över. Regeringen tillsatte den 16 februari en offentlig utredning som ska ta fram förslag på hur de svenska reglerna om lagring av trafikdata för brottsbekämpande ändamål kan ändras för att möta de krav som EU-domstolen ställt upp. PTS välkomnar den utredningen och ser fram emot att bidra till att utredningen föreslår väl avvägda regler som tillgodoser både samhällets behov av brottsbekämpning och individers rätt till konfidentiell kommunikation och personlig integritet.

Ta del av kammarrättens dom

För mer information:
Staffan Lindmark, chef enheten för säker och konfidentiell kommunikation, tfn: 073-644 57 36
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55