Reglernas utformning påverkar investeringar

En ny rapport från PTS sammanställer de viktigaste slutsatserna från forskningen och förklarar hur de identifierade effekterna kan påverka investeringar och konkurrens på bredbandsmarknaden.

Nyhet från Post- och telestyrelsen

PTS konkurrensreglering på bredbandsmarknaden ska säkerställa en långsiktigt effektiv konkurrens samtidigt som den gör så att villkoren på EU:s inre marknad harmoniseras. I förlängningen är konkurrensen tänkt att skapa bättre tjänster och lägre priser för slutkunderna.

När vi på PTS förklarar hur vi jobbar för detta, genom att bland annat sätta ett pristak som bestämmer det högsta pris som Telia får ta ut av andra operatörer för en kopparaccess, väcks ofta många frågor hos de som lyssnar.

"Varför prisreglerar ni tillträde till Telias kopparnät så att andra aktörer ska kunna utnyttja det, alla skaffar ju ändå fiber?" "Varför är Telias fiberinfrastruktur inte prisreglerat istället?" "Borde ni inte göra något åt slutkundspriserna, det är väl ändå de som spelar roll?"

Det är bra frågor. Men de är också väldigt svåra att svara på.
Många faktorer spelar in

Lämpliga skyldigheter utformas inte bara efter lagar och regler, nuvarande situation på marknaden och en prognos kring hur marknaden kommer att se ut tre till fem år framöver. Dessutom måste varje skyldighet utvärderas: är den lämplig och effektiv?

Vilka negativa effekter kan den tänkas ha, och kommer de positiva effekterna att väga upp för detta?
Risker med för mycket regler

Till exempel är det stor risk att ingen skulle vilja bygga nya fibernät om priset man fick ta ut för tjänsterna i nätet var lägre än kostnaden för att producera dem. Det finns också en risk att en aktör som har ett kopparnät i vilket aktören får ta ut vilka priser som helst väljer att inte investera i fiber, för att slippa konkurrera med sig själv. Små aktörer har samtidigt inte samma finansiella styrka och har kanske inte möjlighet att själva bygga ut ny teknik om inte någon annan går före. Att företag självständigt får sätta priset på sina produkter och tjänster är också en grundläggande rättighet i vår ekonomiska konstitution. Denna rätt ska i så liten utsträckning som möjligt begränsas.

PTS reglering skapar förutsättningar

Alla dessa avvägningar och många fler är något som tillträdesregleringen måste förhålla sig till. Under de senaste tio åren har ett antal forskare bedrivit studier på akademisk nivå kring olika regleringsalternativ och dess effekter, vilket utgör ett stöd för PTS i vår utformning av skyldigheter på den svenska marknaden.

En ny rapport från PTS sammanställer de viktigaste slutsatserna från forskningen och förklarar hur de identifierade effekterna kan påverka investeringar och konkurrens på bredbandsmarknaden. I samband med sammanställningen analyseras också fiberutbyggnaden som skett i Sverige ur ett regulatoriskt perspektiv. Rapporten kommer fram till att PTS reglering av fibertillträde har skapat goda förutsättningar för investeringar i fibernät och att de ändringar av regleringsskyldigheter som genomförts förmodligen gynnat den fortsatta fiberutbyggnaden.

Klicka här för att läsa rapporten.