Remiss av föreskrifter med anledning av ny lag om elektronisk kommunikation

2 mars 2022

PTS remitterar nu nio nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation. Både marknadsaktörer som redan i dag omfattas av lagen och nya aktörer påverkas av regelverket.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

EU:s nya telekomregler införs i svensk lagstiftning genom en ny lag om elektronisk kommunikation (LEK). Den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022. Med anledning av den nya lagen planerar PTS nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, som ska ersätta de nu gällande föreskrifterna på området. De nya bestämmelserna påverkar de aktörer som omfattas av nu gällande regler, men även nya aktörer kommer att påverkas.

PTS remitterar nio nya föreskrifter
De föreskrifter som nu skickas ut på remiss är:

De fyra nedanstående föreskrifterna om information till slutanvändare finns på en webbsida.

  • Föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås
  • Föreskrifter om offentliggörande av information
  • Föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor
  • Föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla

 

PTS nya föreskrifter utgår från regeringens förslag till ny lag, proposition 2021/22:136.  

Föreskrifterna planeras att träda i kraft samma dag som den nya lagen, den 1 augusti 2022.

Fler aktörer än i dag berörs av de nya bestämmelserna
De nya reglerna omfattar alla aktörer som berörs av nu gällande lag och föreskrifter. Målgruppen är framför allt tillhandahållare av allmänna elektroniska kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Vissa bestämmelser i den nya lagen gäller även aktörer som tillhandahåller så kallade interpersonella nummeroberoende kommunikationstjänster. Sådana tjänster är till exempel meddelandetjänster i internetbaserade appar eller knutna till sociala medier. Tillhandahållare av dessa tjänster kan därmed kan komma att omfattas av de nya reglerna.

Mer information om remisserna på PTS webbplats
Utkast till föreskrifter skickas tillsammans med en redogörelse för vilka konsekvenser som kan bli följden av förslagen. Närmare information om respektive föreskrift, konsekvensutredning samt instruktioner för hur aktörer kan svara på remisserna finns på PTS webbplats.

 

Mer information

Erica Nyström, rättsavdelningen, 073-644 56 35
PTS presstjänst, 08-678 55 55