Robustare stadsnät i Norrbotten och Västerbotten genom PTS-finansierade reservnoder

6 december 2021

Stadsnäten står för en stor del av det fiberanslutna internet i Sverige. För att öka stadsnätens robusthet har Post- och telestyrelsen (PTS) finansierat framtagningen av två regionala reservnoder i Norrbotten och Västerbotten.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

– Vår bedömning är att finansieringen av reservnoder är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till att de svenska stadsnäten blir än mer robusta. Fler reservnoder till stadsnäten är ett led i vårt arbete med att öka förmågan att hantera svåra påfrestningar på samhället, säger Ove Landberg, chef på PTS avdelning för säker kommunikation.

Drygt hälften av alla fiberanslutningar i Sverige går vi stadsnät. Det finns över 200 stadsnät i landet och om ett eller flera stadsnät drabbas av omfattande störningar eller avbrott kan det få stora konsekvenser.

Standardiserat koncept för transportabla reservnoder
Svenska stadsnätsföreningen (SSNF) har med stöd av PTS tagit fram ett standardiserat koncept, som omfattar både teknisk utformning och rutiner, för transportabla reservnoder. Tanken med reservnoderna är att de snabbt ska kunna tas i bruk om en central nod i ett regionalt stadsnät slås ut. Genom att reservnoderna är likadana kan stadsnät över landet samarbeta och låna ut noder till varandra vid behov.

I ett första steg har PTS finansierat framtagningen av två uppsättningar reservnoder, som kommer förvaltas av IT-Norrbotten respektive Umenet.

– I en glest befolkad region med långa avstånd, men med höga krav från samhälle och näringsliv, är högsta digitala tillgänglighet en avgörande förutsättning, säger Tomas Sundström, vd på IT Norrbotten. För oss som regionalt nät och för stadsnäten i Norrbotten är PTS framsynta robusthetsarbete avgörande för att möjliggöra högsta digitala robusthet och uthållighet.

PTS planerar att finansiera fler reservnoder
PTS har en dialog med svenska stadsnätföreningen om helheten och planerar att finansiera framtagning av fler reservnoder för placering i andra delar av landet. Reservnoderna finansieras via de anslag som myndigheten tilldelas årligen. Anslagen får användas till robusthöjande åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar respektive åtgärder för höjd beredskap. För att ta del av dessa medel kan operatörer ansöka om stöd.

– Intresset för att säkerställa robusta och säkra bredbandsnät har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi är glada över att både myndigheter och lokala nätägare har visat ett stort engagemang i den här frågan och att vi nu kan genomföra den här satsningen, säger Jimmy Persson, säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

Mer information
Fredrik Olofsson, handläggare på PTS, tfn: 073-644 56 33
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55
Jimmy Persson, säkerhetschef, Stadsnätsföreningen (SSNF), tfn: 073-274 26 15
Tomas Sundström, vd på IT Norrbotten, tfn: 070-319 18 13

 

Korta fakta om reservnoden

En nod utgör är en knutpunkt i ett fibernät. Om en central nod skulle slås ut genom till exempel brand eller sabotage ska noden snabbt kunna ersättas av en reservnod. Reservnoden är uppbyggd i containrar (en större och en mindre) så att de enkelt kan transporteras till aktuell plats. Reservnoderna tas fram utifrån en gemensam specifikation, vilket gör det möjligt för stadsnät att samarbeta och låna noder av varandra.

 

Om PTS arbete med robust kommunikation

PTS arbetar för att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar på samhället. Vi genomför utbildning och övningar för ökad krishanteringsförmåga, utredningar och analyser, samt robusthetsåtgärder i samarbete med marknadens aktörer för att stärka nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras.