Samfällighetsförening får rätt att bygga fibernät i Telias kanalisation

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en samfällighetsförening rätt att använda Telias kanalisation inom föreningens område för att bygga ett eget bredbandsnät. PTS har nu avgjort den första tvisten enligt den nya lagen som ska främja bredbandsutbyggnad.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen.

Den 1 juli 2016 trädde lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar få anlägga ett fibernät i kanalisation som ägs av någon annan. Om det uppstår tvist mellan den som äger kanalisationen och bredbandsutbyggaren ska PTS lösa tvisten. PTS har nu avgjort den första tvisten.

En samfällighetsförening om ca 30 fastigheter utanför Stockholm har begärt att få anlägga ett fibernät i Telias kanalisation inom föreningens område. Telia anser att utbyggnadslagen inte ger samfällighetsföreningen rätt till tillträde till kanalisationen. PTS har dock nu beslutat att Telia på rättvisa och rimliga villkor måste ge samfällighetsföreningen rätt att anlägga ett bredbandsnät i Telias kanalisation.

 

Bakgrund om lagen
Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare, nätinnehavare och offentliga organ som t ex statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.