Samråd kring bredbandsmarknader inleds 2018

Tidplanen för PTS arbete med reglering av bredbandsmarknader har justerats. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS arbetar för tillfället med att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. Flera olika aktörer är verksamma på marknaderna, både privata små och stora aktörer, samt exempelvis stadsnät och kommunala bolag. Det är marknader som kännetecknas av såväl utbyggnad som strukturella förändringar.

I juni 2017 genomförde myndigheten en informationsinhämtning för marknad 3a och 3b (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) där aktörerna uppmanades att inkomma med synpunkter på PTS preliminära förslag till marknadsavgränsningar. Syftet var att så tidigt som möjligt dela med sig av preliminära slutsatser från marknadsanalysen för att få in kompletterande information och underlag från marknaden.

Klicka här för att läsa skälen bakom PTS preliminära förslag till marknadsavgränsningar.
PTS reviderar tidplan för samråd

– Utifrån det fördjupande analys- och utredningsarbete som gjorts under hösten samt den information som inkommit till myndigheten konstaterar PTS nu att skillnaderna mellan SDU (småhus och mindre flerfamiljshus) och MDU (större flerfamiljshus) är tydligare på slutkundsnivå och utredningen visar mindre stöd för en motsvarande uppdelning på grossistnivå, säger Rikard Englund, chef på PTS konkurrensavdelning.

Med anledning av detta har PTS justerat tidplanen för arbetet. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018 och beslut kan tidigast fattas i slutet av 2018.

Mer information kommer vid relevanta tillfällen att publiceras på PTS webbplats.

Mer information
Jennie Agardh, PTS konkurrensavdelning, 073-644 57 92
Tania Abdali, PTS konkurrensavdelning, 073-640 58 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55
Om PTS konkurrensfrämjande arbete

PTS ska fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt gällande lag. Marknadernas geografiska omfattning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas.

PTS konkurrensreglering bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna. Marknaderna ska ses över regelbundet och PTS gör därför en ny analys ungefär var tredje år.
Om marknaden Lokalt tillträde i grossistledet

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) avser idag fysiskt och virtuellt lokalt tillträde i grossistledet till kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur i accessnätet.

Nuvarande reglering av marknaden innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder, genom att köpa tillträde till den del av Telias (SMP-operatör) nät som når fram till slutkunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telias nät.
Om marknaden Centralt tillträde i grossistledet

Marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) avser virtuellt, icke-fysiskt tillträde i grossistledet med regional eller nationell tillträdespunkt till fasta nät.

Centralt tillträde innebär att operatören hyr en komplett tjänst för överföring av bredband till slutkunden. Operatören behöver alltså inte installera egen utrustning i telestationen utan hyr/köper tjänsten från en nätägare. Centralt tillträde gör det lättare för operatörer att erbjuda bredband, t.ex. i områden där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig för flera operatörer att investera i egen bredbandsutrustning.