Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden

22 september 2021

I denna artikel samlas de särskilda budgetsatsningar som regeringen kommunicerat inom Infrastrukturdepartementets områden.

Artikel från Infrastrukturdepartementet:

Takten i klimatomställningen måste öka

Takten i klimatomställningen måste öka och att minska transportsektorns utsläpp är en förutsättning för att nå klimatmålen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför satsningar på över 3,9 miljarder kronor som påskyndar omställningen i transportsektorn samt stärker sammanhållningen och möjligheten att jobba i hela Sverige.

Takten i klimatomställningen måste öka - Regeringen.se

Satsning på vägunderhåll

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Det utökade vägunderhållet ska främja en hållbar regional utveckling och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd.

Ytterligare satsning på bredbandsutbyggnaden

Den som bor i glesbygd bör ha tillgång till snabbt bredband. I Budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför att det satsas ytterligare 500 miljoner kronor år 2022 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer totalt 1,3 miljarder kronor kunna fördelas till utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden år 2022.

Förlängd statlig ersättning till temporära beredskapsflygplatser

Under pandemin har behovet av beredskapsflygplatser ökat, framförallt för flygtransporter för hälso- och sjukvård. För att säkerställa en fortsatt god tillgänglighet till beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter även under 2022 föreslår regeringen 40,8 miljoner kronor för att möjliggöra förlängd statlig ersättning till temporära beredskapsflygplatser.

Hela landet ska leva – bondepaket och stora satsningar på landsbygden i regeringens budgetproposition - Regeringen.se