Sju av tio har snabbt bredband till följd av fortsatt fiberutbyggnad

Fler än sju av tio hushåll och företag hade i oktober 2016 tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med året innan. Fibertillgången var 66,4 procent och ytterligare cirka 13 procent av hushållen finns i absoluta närheten av en fiberansluten byggnad. Detta visar PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

– Utbyggnad av snabbt bredband är basen för samhällets fortsatta digitalisering. Därför är det glädjande att investeringar och utbyggnad sker i hela landet, så att allt fler kan ta del av de nyttor i form av tillväxt, delaktighet och samhällstjänster som bredbandsutvecklingen ger. Regeringen har satt ambitiösa mål och vi är många aktörer som nu måste fortsätta ansträngningarna för fortsatt utbyggnad, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Halland årets snabbväxare på fiber

Stockholms län är det län där störst andel hushåll har tillgång till fiber, följt av Västerbottens och Gotlands län. I Hallands län ökar hushållens tillgång till fiber mest, från nära 52 procent år 2015 till nära 61 procent år 2016. Även i Uppsala och Dalarnas län har ökningen för hushållen varit relativt stor (8,5 respektive 8,3 procentenheter).

Utbyggnaden av fiber har i första hand skett till enfamiljshus. I oktober 2016 var 42 procent av alla enfamiljshus i landet fiberanslutna, vilket kan jämföras med 33 procent 2015. Ytterligare drygt 20 procent av enfamiljshusen ligger i absoluta närheten av en fiberansluten byggnad, och skulle därmed relativt snabbt kunna anslutas till ett fibernät.

Utbyggnad av mobiltäckning genom 4G-näten

Yttäckningen för mobilt bredband fortsätter att öka och på 69 procent av ytan i Sverige går det nu att använda mobilt bredband med hastighet på minst 10 Mbit/s (exklusive täckning från 450 MHz-bandet). Utbyggnaden har skett främst i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, vars yttäckning ökat med över sex procentenheter.

En utbyggnad av 4G i högre frekvensband har inneburit att yttäckningen för mobilt bredband med minst 30 Mbit/s har fördubblats och täcker nu drygt fem procent av Sveriges yta. Denna täckningsökning har varit störst i landets södra halva. 

Ta del av rapporten
Ta del av en datafil med länens och kommunernas fibertäckning och täckning med 100 Mbit/s

Om PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

I denna rapport följs målen i den tidigare bredbandsstrategin från 2009 upp. De nya målen kommer att följas upp i nästa års kartläggning.