Skärpta krav på reservkraft börjar gälla

Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft. Operatörerna ska bland annat se till att viktiga tillgångar och förbindelser säkerställs med olika nivåer av redundans, däribland reservkraft till mobilnäten.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

För ungefär fem år sedan (den 1 januari 2016) trädde PTS föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. Föreskrifterna beskriver vilka åtgärder som operatörer ska vidta för att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. PTS bedömde vissa åtgärder som mycket kostsamma för operatörerna att genomföra. Att i förtid byta ut ett stort antal fungerande batterier skulle också innebära miljöpåverkan.

– Kraven på reservkraft och redundans innebar att operatörerna behövde göra stora investeringar i ny utrustning. PTS har därför haft övergångsregler som inneburit att operatörerna fått fem år på sig att genomföra lämpliga åtgärder, säger Anna Montelius, enhetschef på PTS. 

Från den 10 juni 2020 gäller alltså PTS regler om driftsäkerhet fullt ut. Reglerna innebär bland annat krav på redundans för särskilt viktiga tillgångar. Vidare krävs reservkraft för viktiga delar i näten som räcker upp till 24 timmar vid strömavbrott. Kraven är högre ju fler anslutningar som skulle drabbas av ett avbrott.

Särskilda krav på mobilnäten

För mobiloperatörerna finns ytterligare ett reservkraftskrav. Här gäller att, oavsett hur många som skulle drabbas av ett strömavbrott, så ska reservkraften räcka minst en timme i tätort och minst fyra timmar i glesbygd, utan att täckningen påverkas.

Sedan den 1 januari 2016 har föreskrifternas krav på redundans och reservkraft för viss utrustning gällt vid nyanläggning eller när förändringar genomförts. För övriga delar av nätet gäller reglerna fullt ut från den 10 juni 2020.

PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet

 

Mer information

Per Ekare, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 56 52
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna och genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn