Stärkt skydd av informationssystem

Digitaliseringen och samhällsutvecklingen gör att allt fler samhällsviktiga verksamheter är beroende av informationssystem. För att stärka skyddet av informationssystem har regeringen därför lämnat ett förslag till lagrådet om implementeringen av NIS-direktivet. Direktivet gäller för leverantörer av digitala tjänster och för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer.

Pressmeddelande från Regeringskansliet:

För att stärka informationssäkerheten och för att genomföra det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt har regeringen beslutat lagrådsremissen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen syftar till att säkerställa kontinuiteten i den här typen av tjänster, för att till exempel hälso- och sjukvården, distribution av dricksvatten och transporttjänster alltid ska fungera. Förslagen innebär att

leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer och leverantörer av digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem,
leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna och
de leverantörer som underlåter att följa lagens bestämmelser kan få betala vite eller sanktionsavgift.

De sju sektorer som berörs är energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.