Svenskarna använder allt mer mobildata

Antalet mobilabonnemang på samtal och data fortsätter öka och det används allt mer mobildata. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Mobilabonnemangen på både samtal och data, som ofta används i smarta mobiler, har ökat med 2 procent och uppgick till 10,3 miljoner 2017. Mobilabonnemang på enbart samtal uppgick till 2,2 miljoner. Det är 10 procent lägre än ett år tidigare. Mobilabonnemangen på endast data uppgick till 1,9 miljoner, en minskning med 12 procent.
Allt större mängd mobildata

Datatrafiken i mobilnäten ökade till 831 000 TB (terabyte) 2017. Detta är en ökning med 30 procent, samma ökningstakt som under föregående period. För privata abonnemang uppgick den genomsnittliga förbrukade mängden data till 4,8 GB (gigabyte) per månad. Det är 47 procent mer än månadsgenomsnittet under föregående år.
Abonnemang på fast bredband med hastighet på 1 Gbit ökar kraftigt

Det fanns 3,9 miljoner abonnemang på fast bredband, vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Antalet abonnemang via fiber ökade med 18 procent och uppgick till 2,4 miljoner. Fiber och fiber-LAN har stått för det mesta av tillväxten inom fast bredband och utgjorde mer än hälften (62 procent) av alla abonnemang på fast bredband.

Det fanns 2,6 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer, vilket är en ökning med 19 procent. Dessa utgjorde 67 procent av samtliga abonnemang på fast bredband. Abonnemang på 1 Gbit eller mer ökar stort, 167 procent, till 100 000 abonnemang.
Även antalet fasta bredbandsabonnemang med en uppladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer ökade mer än tidigare perioder. Det ökade med 39 procent till 1,5 miljoner abonnemang.

- Vi ser en fortsatt starkt ökande efterfrågan på större datamängder i mobilnät och högre hastigheter i fasta bredbandsnät. Detta ger en tydlig signal från användarna om behovet av fortsatt nätutbyggnad, vilket ligger i linje med regeringens bredbandsmål för de kommande åren säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Rapporten visar även

Det fanns 2,6 miljoner fasta telefoni-abonnemang, vilket är en minskning med 16 procent. Av dessa minskade ip-telefoni- abonnemangen med 12 procent och uppgick till 1,5 miljoner.
Det fanns 2,9 miljoner digitala betal-tv-abonnemang på traditionell tablålagd tv via kabel-tv nätet, satellit, marknät, fiber eller xDSL vilket är lika många som föregående år. Antalet abonnemang på tv via fiber ökade med 18 procent till 1,0 miljoner och fiber är den största digitala distributionsplattformen.

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster, traditionella tv-tjänster, datakommunikationstjänster och svartfiber till slutkund och kanalisation.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

PTS har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att årligen samla in och publiceramarknadsdata som redovisas i denna rapport, Svensk telekommarknad. Underlaget används i PTS arbete med analyser inom myndighetens ansvarsområden.

Ta del av rapporten här.