Telekomsektorns förmåga vid hot mot rikets säkerhet ska öka

En ökad förmåga vid hot mot rikets säkerhet är ett av målen när Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar en utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Pressmeddelande från PTS:

Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och regeringen har beslutat om att återuppta planeringen av totalförsvaret. PTS anordnar därför, i samarbete med Säkerhetspolisen (Säpo), en omfattande utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Utbildningen ska öka operatörernas förmåga att förebygga risker som kan hota rikets säkerhet, underlätta privat-offentlig samverkan och stärka förståelsen för sektorns betydelse i totalförsvaret – tillsammans med krisövningen TELÖ 17, som genomförs i höst.

Utbildningen genomförs under våren av Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) vid Försvarshögskolan, på uppdrag av PTS och Säpo.

 

För mer information

Joanna Rutkowska, PTS nätsäkerhetsavdelning, 073-644 57 16
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS ansvar och arbete med totalförsvarsplanering

Regeringen har beslutat att den svenska totalförsvarsplaneringen ska återupptas. Planeringen omfattar både militärt och civilt försvar. PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. Genom föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder, utbildningar, övningar och andra åtgärder bidrar PTS till att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig.