Trafikverket: Öppnar upp för mer plats för bredband vid vägen

För att underlätta utbyggnaden av bredband öppnar Trafikverket nu upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen. Att kunna lägga fiber även vid mindre vägar är en viktig förutsättning för att bygga ut bredband på landsbygden.

Nyhet från Trafikverket:

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera och bedöma alternativa metoder och platser för att lägga ledningar i vägområdet, jämfört med i dag.

– Vi föreslår viktiga förändringar för att Trafikverket ytterligare ska bidra till regeringens bredbandsmål. Genom att vi föreslår alternativa placeringar av fiber vid våra vägar kan vi underlätta utbyggnaden. Men det krävs också att företagen på marknaden blir duktiga på att projektera och återställa vägen efter att bredbandet har dragits fram, säger Monica Svingen på verksamhetsområde IKT.
Mindre vägområde

Bredbandsutbyggnaden har nu nått det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden där det ofta råder andra förutsättningar än vid större vägar. På mindre grusvägar eller belagda vägar är vägområdet vanligtvis mindre och inte lika homogent. Ibland saknas ytterslänt och släntfot, där Trafikverket normalt vill att ledningar grävs ner.

Vid förläggning av ledningar i innerslänt eller närmare vägens mitt påverkas vägkroppens bärighet och stabilitet. Det kan bland annat leda till sättningsskador och tjälskador. Om bredband läggs i vägkroppen finns även risk att kablar grävs av eller måste flyttas i samband med vägunderhåll.


Öppnar upp för fler alternativ

Vid sidan av förstahandsalternativen ytterslänt, släntfot eller kantremsa öppnar Trafikverket nu även upp för kabelläggning i dikesbotten, gång- och cykelväg eller flack innerslänt. (Se skiss för förklaring av dessa begrepp.) Vid förläggning på andra platser i vägområdet krävs samråd med Trafikverket, samt utförligare projektering och mer omfattande återställningsarbeten.

– Om det inte finns en ytterslänt eller släntfot måste vi se till att kabeln läggs så att det blir minimal påverkan på vägkonstruktionen. Vi behöver sedan följa upp att kabelläggningen har utförts på rätt sätt, säger Christian Eriksson på verksamhetsområde Underhåll.

Trafikverket har startat en ny avdelning för effektivare hantering av ledningsärenden för väg och järnväg. I kombination med färre ansökningar har det kortat handläggningstiderna. Trafikverket inför även nya principer för förläggning av bredband i vägområdet. Tillsammans med branschen görs en översyn av underhållskostnaderna, för att fastställa ersättning och övriga villkor för att lägga ledningar i olika delar av vägområdet

 

Läs Trafikverkets rapport här.