Uppdrag att analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad

18 maj 2022

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera åtgärder som syftar till att effektivt öka utbyggnaden av infrastruktur för fast- och mobil kommunikation som medger snabbt bredband och därmed i så hög utsträckning som möjligt täcker de så kallade vita fläckarna, dvs. områden samt hushåll och företag som ännu saknar tillgång till snabbt bredband.

Nyhet från Infrastrukturdepartementet:

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska PTS göra följande.

 • Identifiera andra länders åtgärder, främst inom Europeiska
  unionen. Åtgärderna kan avse stöd, främjande eller
  regleringsinsatser.
 • Analysera de valda ländernas initiativ bl.a. utifrån
  kostnadseffektivitet, och om möjligt även effekten på
  utbyggnaden och de vita fläckarna.
 • Lämna förslag på åtgärder som skulle kunna vara relevanta att
  genomföra i Sverige, där det förefaller lämpligt. Förslag kan
  baseras på goda exempel från andra länder, men även utifrån PTS
  erfarenheter av arbetet i Sverige. Förslag på åtgärder ska
  kompletteras med konsekvensanalyser inklusive kostnadsuppskattningar och finansieringsförslag.

PTS ska senast den 22 december 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).