Nu handlar IT-Norrbotten trådlöst till hushållen

IT Norrbotten upphandlar nu för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten (genom AC‐Net) ett ramavtal angående etablering samt drift‐ och underhållstjänster av trådlös infrastruktur. Upphandlingen omfattar 27 kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del i strävan att utveckla varje ort till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger förutsättningar för kommuninvånare att kunna ta del av digital service och tjänster, arbeta, studera - oavsett var man befinner sig. Det kan till och med vara en förutsättning där avstånden är långa till offentlig och annan service. I Norrbottens län är det 66 procent av hushållen som har tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, motsvarande snitt för riket är 73 procent . Målet för Norrbotten är att alla i länet ska ha tillgång till snabbt bredband.

En kartläggning har gjorts i Norrbotten och i Västerbotten. Den visar att de områden som kvarstår, vad gäller bredbandsutbyggnaden, medför höga kostnader på grund av demografi, topografi och avstånd om man skulle förlägga fiber till dessa områden. Därför tar nu IT-Norrbotten tillsammans med AC-Net ett samlat grepp och upphandlar trådlöst som ett komplement till hushållen i Norrbotten och Västerbotten.

Upphandlingen omfattar projektering, leverans av utrustning, montage samt drift och underhållstjänster. Syftet är att med hjälp av trådlös teknik kunna ansluta områden med behov av bredbandstjänster, men som idag inte har tillgång till fiber och där utbyggnad blir kostsam. De system som kommer att upphandlas är Punkt till punkt radiolänk för att ta sig från sista fiberanslutning till berört område/fastighet samt ett Punkt till Multipunktsystem för att ansluta närliggande fastigheter från en central punkt i området.

Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi nå målet. Regionen och kommunerna behöver samverka vad gäller att se över möjliga förslag på lösningar. De måste också samverka och ha dialog med alla aktörer om vad som är möjligt och vilka krav som måste till för att utvecklingsområdena ska få till den bästa lösningen, säger Tony Blomqvist, vd IT-Norrbotten.

 

Fakta:

IT Norrbotten förvaltar och utvecklar det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet. Det gör oss till en viktig aktör för tillväxt och livskraft både för det regionala näringslivet och för samhällets offentliga aktörer. En väl utbyggd IT-infrastruktur innebär likvärdiga förutsättningar för företagande, samhällsverksamheter och individuell frihet oavsett var man bor. För oss är tillgången till bra bredbandsnät lika viktigt som tillgången till elnät och vägnät.

Skribent: Camilla Jönsson, Stadsnätsföreningen