Stadsnätsföreningen

Årets vinnare i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år uppmärksammade och förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Luleå så delas det ut priser inom två olika kategorier; Årets stadsnät och Årets stadsnätsentreprenör.

Pressmeddelande 2014-03-20

Årets stadsnät – Stadsnät i Svealand, Västerås

Stadsnät i Svealand har genom enträget arbete tillsammans med flera kommuner och stadsnät arbetat för att effektivisera driften för långsiktig överlevnad. Nu har man hittat en modell som både tillfredsställer Konkurrensverkets krav och tilltalar ett flertal kommuner. Samtidigt har man under ett antal år målmedvetet arbetat tillsammans med Västerås kommun med att hitta en modell för samhällstjänster som förbättrar för de med särskilda behov och effektiviserar vårdarbetet. Stadsnät i Svealand är genom detta mycket värdig utmärkelsen Årets Stadsnät 2013.

Årets stadsnätsentreprenör – Com Hem

Com Hem har gått från att endast leverera tjänster i sina egna proprietära nät till att leverera i öppna nät, särskilt stadsnät, med hela sin tjänsteportfölj. Com Hem har också med sitt engagemang i gemensamma utvecklingsforum inom branschen bidragit med att finna en prissättningsmodell för leverans av t ex TV i öppna plattformar. Med sitt engagemang som medlem i styrgrupp och referensgrupp i utvecklingen av affärstjänsten CESAR2 har Com Hem bidragit till att datakommunikationsbranschen skapat förutsättningar för en sundare konkurrens.

För ytterligare information kontakta

Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, tel 070-598 00 05