Få förberedda på störningar i IT-infrastrukturen inför valet

Svenska Stadsnätsföreningens enkät till ledande kommunföreträdare visar att få kommuner är förberedda på störningar i IT-infrastrukturen i samband med höstens val. Detta trots att Säpo så sent som 2017 informerat om att utländska aktörer visat intresse av att störa svensk telekominfrastruktur.

Pressmeddelande den 30 maj 2018

Säkerhetspolisen bedömer, enligt ett uttalande från februari i år, inte att utländska aktörer har för avsikt att påverka det svenska valsystemet eller valresultatet. Däremot finns det en risk att främmande makt genom påverkansoperationer försöker påverka förtroendet för valprocessen under eller efter valrörelsen.

– Vår undersökning visar att kunskapen om samhällets beroende av fungerande IT-infrastruktur är alldeles för låg. Störningar behöver inte bara handla om desinformation och trollfabriker, utan kan också handla om att slå ut vår tillgång till nätet och därmed viktiga samhällsfunktioner, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Stadsnätsföreningens undersökning visar att bara drygt en av tio ledande kommunföreträdare med säkerhet kan svara att kommunen har en plan för att hantera eventuell yttre påverkan i form av störningar på bredbandsinfrastrukturen. I undersökningen svarar dessutom enbart två av tio kommunföreträdare att de deltagit i eller arrangerat en övning där störningar i IT-infrastrukturen ingått.

– Det är kommunens ansvar att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar även vid störningar i fibernäten. Ett första steg i det arbetet är att skapa sig en bild över kommunens sårbarhet genom övningar i krisförberedskap. Men kommunernas förutsättningar skiljer sig åt och här bör MSB kunna bidra med samordning, stöd och kompetens, säger Mikael Ek.

Just nu pågår Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har startat tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Kommunerna ansvarar för bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola i händelse av en samhällskris, funktioner som i allt högre grad är beroende av en fungerande fiberinfrastruktur.

Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Stora Bredbandsenkäten
Svenska Stadsnätsföreningen genomförde Stora bredbandsenkäten under perioden 1 januari – 12 mars bland ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor. Enkäten sändes till samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och oppositionsråd i landets kommuner. I de fall mer än en representant från samma kommun har besvarat frågorna har i första hand kommunstyrelsens ordförandes svar registrerats som kommunens svar, i andra hand oppositionsrådets svar och i tredje hand kommundirektörens svar. Representanter från 271 av landets 290 kommuner svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 93 procent. Frågorna som ställdes var:

1. Under våren 2017 gick Säpo ut med information som pekar på att utländska aktörer visat intresse av att störa svensk telekominfrastruktur. Har kommunen en plan för att hantera eventuell yttre påverkan i form av störningar på bredbandsinfrastrukturen inför valet 2018?

Ja: 13 procent
Nej: 50 procent
Vet ej: 37 procent

2. Skandalen kring IT-säkerheten på Transportstyrelsen har skapat debatt om outsourcade IT-system, men få pratar om sårbarheten i själva bredbandsinfrastrukturen. Har kommunen deltagit i eller arrangerat en övning där störningar i IT-infrastrukturen ingått som en del av övningen?

Ja: 22 procent
Nej: 47 procent
Nej, men vi planerar att göra det: 11 procent
Vet ej: 20 procent

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org