Stadsnätsföreningen

Kommentar till PTS rapport om kommunernas roll på bredbandsmarknaden

29 juni 2018

Post- och telestyrelsen har den 29 juni rapporterat sitt regeringsuppdrag gällande att se över kommunernas roll på bredbandsmarknaden samt hur ett undantag från lokaliseringsprincipen ska kunna utformas. Rapporten innehåller flera positiva bitar som sammantaget ger kommunala stadsnät goda möjligheter att fortsätta bidra i arbetet med bredbandsutbyggnaden i den egna kommunen. Rapporten innehåller dock frågetecken gällande myndighetens slutsats kring lokaliseringsprincipen, vilket kan få konsekvensen att det blir svårt för kommuner utan egna stadsnät att få hjälp med sin bredbandsutbyggnad.

PTS fastslår i den del som rör kommunernas roll på bredbandsmarknaden att:

  • kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige
  • stadsnät får agera på kommunikationsnivå, i en fullt utvecklad grossistroll.
  • att alla kommunala stadsnät bör erbjuda svartfiber

 

Stadsnätsföreningens kommentar:

Tack vare kommunernas tidiga intresse för att bygga ut fiberinfrastrukturen runt om i landet har Sverige i dag goda förutsättningar för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, detta enligt en nyligen publicerad OECD-rapport[1].

Stadsnäten har skapat konceptet öppna nät som innebär att tjänsteleverantörer och operatörer, även små och lokala, kan hyra fiber hos stadsnäten och erbjuda sina slutkundstjänster via stadsnätens tjänsteplattformar. I dag är öppna nät en standard på den svenska bredbandsmarknaden. Att stadsnät också fortsättningsvis ges möjlighet att erbjuda operatörer kommunikations- och transmissionstjänster samt plats i tjänsteplattformarna är ett viktigt besked från PTS som borgar för att öppenhet ska fortsätta prägla den svenska fiberinfrastrukturen.

 

PTS skriver i den del som rör ett undantag från lokaliseringsprincipen att:

  • PTS föreslår undantag från lokaliseringsprincipen för fiberutbyggnad nära kommungräns.
  • PTS analys visar att möjligheten för stadsnät att bygga ut i områden i angränsande kommuner i nära anslutning till det egna nätet skulle få vissa positiva effekter på fiberutbyggnaden.
  • Optisk fiber inkluderas, inte annan bredbandsteknik.förslaget om att bedriva bredbandsverksamhet i områden närliggande den egna kommungränsen gäller enbart optisk fiber och ej annn infrastrukturbredbandsteknik.

 

Stadsnätsföreningens kommentar:

Under flera år har svensk bredbandsmarknad präglats av en snabb utbyggnadstakt. Flera aktörer har visat stort intresse för att teckna avtal om fiberutbyggnad och kundernas intresse för att ansluta sig har varit stort. Under det senaste året har dock flera aktörer bromsat sina nyinvesteringar på marknaden och aviserat att de minskar sitt fokus på att teckna nya anslutningsavtal. Risken är att kommuner utan eget stadsnät och med få konkurrerande nätägare missgynnas av PTS förslag. Stadsnätsföreningen bedömer därför att förslaget om att tillåta stadsnät att bidra till bredbandsutbyggnaden i områden närliggande den egna kommungränsen är för begränsat och inte bidrar i tillräckligt stor uträckning i arbetet med att nå det nationella bredbandsmålet.

 

Uttalande från Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, med anledning av slutrapportering av PTS uppdrag:

-          Post- och telestyrelsen har under det senaste året gjort ett gediget informationsinhämtnings- och analysarbete som resulterat i en väl underbyggd och balanserad rapport.

-          Min sammantagna bild är att stadsnäten nu har goda och stabila förutsättningar för att fortsätta stötta sina kommuner med utbyggnad av den infrastruktur som digitaliseringen kräver.

-          PTS förslag är också glädjande för alla de små operatörer och tjänsteleverantörer som kan fortsätta erbjuda sina tjänster i stadsnätens öppna plattformar.

-          Utanför den egna kommungränsen kommer det att vara fortsatt svårt att stötta närliggande kommuner fullt ut i sitt arbete med att bygga ut digital infrastruktur och i förlängningen nå det nationella bredbandsmålet.

Du hittar hela rapporten här.

[1] http://webexchanges.oecdcode.org/RdY631Vz/9218021e.pdf