Öppet brev till Post- och telestyrelsens generaldirektör om vikten av öppet spektrum vid 5G

3 juli 2018

Samhällets digitaliseringsomställning går i en rasande fart. Sverige ligger i framkant och en färsk rapport från OECD visar att vår väl utbyggda bredbandsinfrastruktur lagt en god grund för den digitalisering som nu sker. Men det digitala samhället kräver mer än bara fiber och fast bredbandsinfrastruktur. Vi ser hur nya tekniker, som exempelvis 5G kommer att vara avgörande för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas som digital nation.

Stadsnätsföreningen vill med detta brev betona vikten av att även en del av frekvensutrymmet upplåts så att även lokala och regionala aktörer kan ta del av frekvensområden som normalt har använts för blocktillstånd. Det är i linje med det förslag som presenterades i PTS bemötande av inkomna remissvar på myndighetens förstudierapport om frekvenser för 5G.

 

Varför är detta en så viktig fråga?

Den är viktigt för att vi ser hur den svenska modellen på bredbandsområdet gjort Sverige till ett framgångsland. Tack vare en marknad som består av några privata aktörer och många kommunala stadsnät har en sund konkurrens skapats vilket främjat både prissättningen och utbyggnaden. Vi har också sett hur de kommunala stadsnäten, som själva inte konkurrerar på tjänstenivå, skapat låga inträdeströsklar för tjänsteleverantör som saknar muskler att bygga egen infrastruktur. Stadsnätsföreningen betonar vikten av att PTS drar lärdom av detta också inom ramen för frekvenstilldelningen som ska möjliggöra framtidens 5G-utrullning.

 

Vilka fördelar kan modellen med ett öppet frekvensområde medföra?
  • Med flera spelare på marknaden minskar risken för en oligopolsituation. Ju fler aktörer som har blocktillstånd desto godare förutsättningar för sund konkurrens.
  • Ett öppet frekvensområde möjliggör, i likhet med utvecklingen på bredbandsområdet, låga inträdeströsklar för nya spelare som vill hyra in sig i näten och utveckla nya tjänster.
  • Med öppna frekvensområden kan det bli enklare för nischaktörer och forskningsinstitut att genomföra lokala projekt vilket kan främja utvecklingen av exempelvis IoT-sensorer för specifika geografiska förutsättningar.
  • De aktörer som hyr in sig i ett öppet frekvensområde kan ha andra prioriteringar än de nationella mobiloperatörerna. På så sätt kan ytterligare geografiska områden nås av tekniker, exempelvis 5G, som den nya spektrumtilldelningen möjliggör.

Vi ser hur Sverige blivit ett framgångsland inom bredbandsområdet. Låt oss lära av den resan när vi nu går in i ytterligare en fas med 5G-utrullningen. Samhällets förändras i snabb takt och sund konkurrens, öppenhet och låga inträdeströsklar kommer att vara en förutsättning om Sverige ska kunna fortsätta vara en digital nation av rang.

Stadsnätsföreningen vill med detta brev inleda en dialog med PTS om hur ett så kallat öppet spektrum ska arbetas fram. Vi är övertygade om att stadsnäten, med lång erfarenhet från utbyggnaden av fibernätet, har relevant kunskap i arbetet med att skapa de bästa förutsättningar för en framgångsresa också inom 5G-området.

Jörgen Svärdh
Ordförande, Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael Ek
Vd, Svenska Stadsnätsföreningen