Regeringsbesked väntas öka takten i bredbandsutbyggnaden

24 mars 2021

Regeringen har beslutat om att ta fram ett förslag för hur kommuner kan bidra till bredbandsutbyggnaden utanför sig kommungräns genom att utreda ett undantag för bredbandsverksamhet i den så kallade lokaliseringsprincipen. Svenska Stadsnätsföreningen bedömer att föreningens medlemmar kan ansluta över 100 000 ytterligare hushåll och företag om de kommunala stadsnäten ges möjligheten att bredbandsverksamhet även utanför sina kommungränser.

”De kommunala stadsnäten är i dag sammantaget den största aktören på bredbandsmarknaden. Genom att förenkla möjligheten till att bedriva bredbandsverksamhet utanför kommungränsen kan vi öka takten i bredbandsutbyggnaden ytterligare”, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Rådande pandemi har tydliggjort behovet av en snabb bredbandsuppkoppling. Sverige har kommit långt i sin utbyggnad men fortfarande saknar cirka hälften av hushållen på landsbygden snabbt bredband. Samtidigt har regeringen satt upp som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2025.

”Tillgången till snabbt bredband är en ödesfråga för landets kommuner och dess invånare. Områden som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur riskerar att hamna på efterkälken och inte kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut”, säger Mikael Ek.

"Om det ska vara möjligt att nå regeringens bredbandsmål så behöver såväl privat som offentlig sektor bidra. Regeringens utredning är ett viktigt steg i den riktningen", avslutar Mikael Ek.