Lagändring möjliggör bättre förutsättningar för kommunal samverkan inom bredbandsområdet

17 november 2022

Riksdagen har fattat ett beslut som gör det enklare för kommunala bolag att bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område. Stadsnätsföreningen och dess medlemmar välkomnar beskedet som väntas ge bättre förutsättningar att bidra till det fortsatta arbetet med att förse samhället med en robust och säker digital infrastruktur.

– Samhällets behov av bredbandsinfrastruktur ökar ständigt. Att möjliggöra för kommunala bolag inom bredbandsområdet att bidra till utbyggnad också i närliggande kommuner är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa att samhällets behov av digital infrastruktur tillgodoses, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Beslutet betyder att de kommunala stadsnäten undantas från lokaliseringsprincipen, som innebär att en åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den ska anses som en kommunal angelägenhet. Det betyder att kommunala bolag, stiftelser och föreningar kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område, under förutsättning att det görs geografiskt nära det egna bredbandsnätet och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Frågan om att undanta de kommunala stadsnäten från lokaliseringsprincipen har uppmärksammats av Stadsnätsföreningen under flera år. Behovet av att sänka trösklarna för samverkan inom bredbandsområdet har också förstärkts ytterligare till följd av det förändrade säkerhetspolitiska läget.

– Vi blir alltmer sårbara för störningar i den digitala infrastrukturen. Alla aktörer inom telekomsektorn måste öka sin förmåga att hantera kriser och för att lyckas med detta så är samverkan över kommungränserna av avgörande framgångsfaktor, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

 

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek(at)ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, vice vd och chef Public Affairs och kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius(at)ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org