Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör föreningens medlemmar. Här samlar föreningen remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer Stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2022. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här.

 

2022


Remiss av föreskrifter med anledning av ny lag om elektronisk kommunikation

EU:s nya telekomregler införs i svensk lagstiftning genom en ny lag om elektronisk kommunikation (LEK). Den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022. Med anledning av den nya lagen planerar PTS nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, som ska ersätta de nu gällande föreskrifterna på området. De nya bestämmelserna påverkar de aktörer som omfattas av nu gällande regler, men även nya aktörer kommer att påverkas.

PTS remitterar nu nio nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, varav några är av intresse för stadsnäten:

Remissvar ska skickas in till PTS senast den 1 april 2022. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 20-3324 och PTS säkerhetsföreskrifter i ärenderaden. Frågor rörande remissen skickas även till pts@pts.se.

Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april till PTS. Om ni har synpunkter på de föreslagna föreskrifterna ska de skickas till pts@pts.se, ange ”Abonnentuppgifter” och diarienummer 22-1322 i ämnesraden.

skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredagen den 1 april 2022. PTS emotser svar via e-post till adressen pts@pts.se. Vänligen ange följande i ämnesraden: Föreskrifter om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst - 21-8336.

Föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås, Föreskrifter om offentliggörande av information, Föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor och Föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla. 

Ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredagen den 1 april 2022. PTS emotser svar via e-post till adressen pts@pts.se. Vänligen ange rubrik och diarienummer i ämnesraden.

_____________

 

Promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Promemorian föreslår en ny lag om undantag från lokaliserings-principen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbands-infrastruktur.

Syftet med förslaget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens bredbandsmål nås. En god tillgänglighet till snabb upp-koppling i hela Sverige är viktig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet.

Information från infrastrukturdepartementet

Länk till Promemoria: Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad.

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 14 mars 2022.

Har du frågor, kontakta Stadsnätsföreningen: Louise Thorselius eller Camilla Jönsson.

_____________ 

 

Samråd kring riktlinjerna för regler för statligt stöd för bredbandsnät

Europeiska kommissionen hade riktat offentligt samråd som uppmanar alla berörda parter att kommentera en föreslagen revidering av riktlinjerna för regler för statligt stöd för bredbandsnät. Riktlinjerna  för bredband  syftar till att underlätta utbyggnaden och användningen av bredbandsnät i områden som lider av otillräckliga anslutningstjänster, såsom avlägsna och glesbefolkade regioner i EU.

Stadsnätsföreningen yttrande Broadband guidelines HT.5766 .pdf

_____________ 

 

 

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig samhälle och politik
E-post: camilla.jonsson(at)ssnf.org
Telefon: +46 8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71