Stadsnätsföreningen

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör föreningens medlemmar. Här samlar föreningen remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer Stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2022. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här.

2024

Remiss av SOU 2023:78 Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning och ta ställning till om lagen bör permanentas samt om den i så fall bör ändras i något avseende.

Genom lagen om hemlig dataavläsning, som trädde i kraft den 1 april 2020, infördes ett nytt hemligt tvångsmedel som de brottsbekämpande myndigheterna kan använda vid misstankar om allvarlig brottslighet. Lagen är tidsbegränsad till utgången av mars 2025.

I uppdraget har bland annat ingått att analysera nyttan och behovet av hemlig dataavläsning, att ta ställning till om lagstiftningen bör permanentas och föreslå de åtgärder som behövs för ett permanentande, att analysera om lagstiftningen har fått en ändamålsenlig och proportionerlig utformning eller om det behövs förändringar i regelverket, samt att lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Uppdraget har innefattat att säkerställa att en välfungerande systematik i regelverket kring såväl hemliga som öppna tvångsmedel upprätthålls. Det har också ingått i uppdraget att noga väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för grundläggande fri- och rättigheter, såsom den personliga integriteten, och säkerställa att förslagen uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 29 mars 2024. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.da@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2023/02690 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Har du synpunkter, lämna dem till Camilla innan den 19 mars. 

Länk till underlag:

 

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2022