Stadsnätsföreningen

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör föreningens medlemmar. Här samlar föreningen remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer Stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2022. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här.

2024

PTS hämtar information om förslag på tillträdesskyldighet

PTS hämtar in information och synpunkter på ett preliminärt förslag till generell skyldighet om lokalt tillträde till fibernät som ansluter enfamiljshus.

Informationsinhämtningen sker inför kommande formella samråd. Välkommen att inkomma med synpunkter och svar på frågor vill PTS ha senast fredagen den 30 augusti 2024.

Vill du lämna synpunkter eller vara med i dialogen. Skicka ett mail till Camilla Jönsson. Synpunkter gärna innan den 15 augusti.

Stadsnätsföreningen hade ett dialogmöte den 24 juni med intresserade stadsnät. 

Stadsnätsföreningen har bjudit in till ett Digitalt seminarium med PTS: Onsdag den 21 augusti, Kl. 13:30-15:00. Se separat utskick till medlemmarna. Anmäl dig via länken i utskickad inbjudan från 1 juli. (endast för medlemmar).  

Hemställan om ändringar i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbands-infrastruktur

PTS har tidigare betalat ut stödet för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i förskott. Enligt föreslagen ändring kommer Post-och telestyrelsen, PTS, från och med 2024 att övergå till en ny utbetalningsmodell som inte möjliggör utbetalning av hela stödet i förskott. Utbetalning kommer att ske i omgångar genom att de statliga medlen betalas ut årligen i enlighet med planerade utbetalningstillfällen och villkoret för stödet. Föreslagna förändringar bör enligt PTS träda i kraft innan oktober 2024.

Stadsnätsföreningens remissvar .pdf

Samråd: EU-kommissionen "Hur man bemästrar Europas behov av digital infrastruktur?

EU-kommissionen presenterade i februari vitboken "Hur man bemästrar Europas behov av digital infrastruktur?". I den analyserar kommissionen de utmaningar som Europa står inför i utbyggnaden av framtida nät. I Vitboken presenteras även möjliga scenarier för att attrahera investeringar, främja innovation, öka säkerheten och uppnå en verklig digital inre marknad.

Vitboken ska ligga till grund för den framtida lagstiftningen "Digital Networks Act" och fokuserar på tre pelare: investeringar, regelverk och säkerhet. Kommissionen vill förverkliga EU:s vision om en inre telekommarknad, en marknad med harmoniserade regleringar. Det har tidigare sagts att nuvarande regelverk är för fragmenterat och behöver ses över.

I vitboken finns även förslag på att avstängningen av kopparnätet påskyndas till 2030 och att det ska ske under kontrollerade former och ersättas med fiberinfrastruktur.

Det offentliga samrådet avslutades den 30 juni 2024.

Här finns mer information.  

Response to the European Commission's White Paper .pdf

 

Remiss Nya regler om cybersäkerhet, SOU 2024:18

Försvarsdepartementet skickar Förslaget till en ny cybersäkerhetslag, lagen, som implementerar EU:s så kallade NIS2-direktiv, på remiss. 

Cybersäkerhetslagen ersätter den nuvarande så kallade NIS-lagen. Den innehåller ett flertal nyheter, som att den nya lagen omfattar aktörer inom fler sektorer än tidigare. Dessutom skärps kraven på verksamhetsutövare genom minimikrav för åtgärder som ska tillämpas för att hantera risker kopplade till säkerheten i respektive aktörs nätverk och informationssystem. Genom lagstiftningen införs också mer precisa rapporteringskrav. Utredningen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Underlag

Stadsnätsföreningens Remissvar Fö2024_00496 .pdf

 

Remiss av SOU 2023:78 Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning och ta ställning till om lagen bör permanentas samt om den i så fall bör ändras i något avseende.

Genom lagen om hemlig dataavläsning, som trädde i kraft den 1 april 2020, infördes ett nytt hemligt tvångsmedel som de brottsbekämpande myndigheterna kan använda vid misstankar om allvarlig brottslighet. Lagen är tidsbegränsad till utgången av mars 2025.

I uppdraget har bland annat ingått att analysera nyttan och behovet av hemlig dataavläsning, att ta ställning till om lagstiftningen bör permanentas och föreslå de åtgärder som behövs för ett permanentande, att analysera om lagstiftningen har fått en ändamålsenlig och proportionerlig utformning eller om det behövs förändringar i regelverket, samt att lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Länk till underlag

Remissvar gällande Hemlig Dataavläsning.pdf

 

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2023