Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer Stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2021. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här.

 

2021


Remiss av förslag till två nya föreskrifter om ersättning, PTS dnr 21-1589

Post- och telestyrelsen (PTS) ger branschen tillfälle att yttra er över förslag till:

  • föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål (Ersättningsföreskrifter LEK), samt
  • föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning (Ersättningsföreskrifter HDA).

För föreslagna föreskrifter, konsekvensutredningar och sändlista, se nedanstående dokument:

Vill ni vill yttra er över något av förslagen till föreskrifter och konsekvensutredningar? 

Till PTS semast 3 november: ett skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 3 november 2021. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 21-1589 i ärenderaden. Bifogade dokument finns även på PTS webbplats, Frågor rörande remissen besvaras av Petra Nilsson, petra.nilsson@pts.se.

Till Stadsnätsföreninge senast 25 oktober: Skicka dina synpunkter till camilla.jonsson(at)ssnf.org.

 

Remiss Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz.

Lokala tillstånd syftar till att möta ett behov av frekvenser som identifierats vid tidigare konsultationer med marknaden. Exempel på sådana behov är tillämpningar för industrier, gruvor, hamnar, lagerverksamhet och sjukhus. Villkoren syftar till att på ett ändamålsenligt och robust sätt möjliggöra lokala tillämpningar och därigenom ge utrymme för innovation och utveckling, samt bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Villkoren är utformade för att möjliggöra spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

Länk till dokumentet

Stadsnätsföreningens yttrande

 

Remiss MSB förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

MSB presenterade nyligen svar på det regeringsuppdrag, avseende det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer, som myndigheten arbetat med. Redan i dag är kommunikationssystemet Rakel avgörande för att aktörer som räddningstjänst, polis, ambulans och annan samhällsviktig verksamhet får tillgång till kommunikation som är robust och säker. Arbetet med att ta fram en ny generation av Rakel pågått under flera år och MSB:s regeringsuppdrag är ett led i det arbetet. Myndigheten fick i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer bäst kan tillgodoses, inbegripet vem eller vilka aktörer som bör få ansvaret att genomföra förslaget.

Stadsnätsföreningensyttrande gällande MSB förslag Rakel G2

 

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Stadsnätsföreningensyttrande Fö2020_00954 

 

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig samhälle och politik
camilla.jonsson(at)ssnf.org
Tel : +46 8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71