Stadsnätsföreningen

Arkiv

Arkivet för Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2021.

2023

Remiss av SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap.

Försvarsdepartementet har skickat ut en Remiss av SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap. Utredningen har analyserat och föreslagit en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen och utrett principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. De föerslår en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen, och förslag på principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. 

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 31 december 2023.

Stadsnätsföreningens remissvar

 

Remiss av promemorian Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet

Finansdepartementet har ut en remiss gällande en aktivering av civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget finns det dock skäl att mer skyndsamt vidta åtgärder som kan stärka det civila försvaret inom vissa områden. En sådan åtgärd är att skriva in personer, som redan har tillräcklig kompetens, för civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Detta ger förutsättningar att vid höjd beredskap snabbt öka mängden tillgänglig personal inom dessa verksamheter. 

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 8 november 2023. 

Länk till underlaget

Stadsnätsföreningens yttrande Aktiviera civilplikten elförsörjning och brandförsvar Fö2023_01488.pdf

 

Remiss Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

MSB skickade ut en remiss gällande sitt förslag på föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter. Syftet med föreskriften är att precisera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagstiftningen. MSB remitterar här förslag på föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i samhällsviktiga verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Föreskrifterna kommer att beslutas under förutsättning att regeringen som planerat ger MSB nödvändiga bemyndiganden med stöd av den kommande lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Syftet med nya föreskrifterna är att ange vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen.

Remissen ska vara inne senast 3 november 2023.

Länk till underlaget

Stadsnätsföreningens yttradnde Föreskrift utländska investeringar.pdf

 

Remiss: PTS: Inhämtande av synpunkter på utkast till marknadsanalys - marknaden för lokalt tillträde (marknad 1) 

Det finns konkurrensutmaningar vad gäller slutanvändare i enfamiljshus. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i ett utkast till marknadsanalys för marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Nu inhämtar PTS synpunkter på marknadsanalysen.

Stadsnätsföreningen kommer att svara på remissen. Kontakta Camilla Jönsson om du har synpunkter som du vill delge Stadsnätsföreningen.

PTS vill ha in synpunkter senast den 29 september. 

Länk till Stadsnätsföreningens YttrandeI.pdf

Länk till remissunderlaget

 

Remiss av promemorian En nationell telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap, Diarienummer: Fi2023/016

Finansdepartementet föreslår att Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, ska regleras inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer. De föreslår vidare att Post- och telestyrelsen, PTS, som i dag ansvarar för NTSG, fortsatt ska ansvara för gruppen i egenskap av sektorsansvarig beredskapsmyndighet för beredskapssektorn elektroniska kommunikationer och post.

I promemorian föreslås att telesamverkansgruppens främsta uppgifter ska vara att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap samt i planeringen och samordningen av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Telesamverkansgruppen ska även stödja arbetet för att återställa infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i anslutning till fredstida krissituationer eller höjd beredskap. Vidare föreslås att PTS ska få mandat att besluta om att vissa aktörer ska vara skyldiga att inom sektorn elektroniska kommunikationer delta i totalförsvarsplaneringen, i planering och samordning av åtgärder inför eller vid fredstida krissituationer och att stödja arbetet för att återställa infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i anslutning till händelser vid fredstida krissituationer eller höjd beredskap. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 april 2024.

Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet den 1 september 2023. 

Länk till remissen

Stadsnätsföreningens remissvar.pdf

 

Remiss frågor om konnektivitetsområdet

Regeringskansliet har skickat ut frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet. De vill ha en så heltäckande bild som möjligt över utvecklingen och förutsättningarna i Sverige. Målen i bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” närmar sig sina slutdatum. Sverige kommer att behöva förhålla sig till den europeiska visionen om det digitala årtiondet med målsättningen om säker och hållbar digital infrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en fortsatt digitalisering av samhället. Därför vill Regeringskansliet via finansdepartementet samla in ett kunskapsunderlag för att förstå hur konnektivitetsområdet kan utvecklas och hur dagens och framtidens utmaningar kan mötas.

Den 21 augusti vill Regeringskansliet ha ett svar.

Länk till remissen

Stadsnätsföreningens remissvar .pdf

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM(2023)94

Den är en revidering av direktivet om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (även kallat grävdirektivet). Regeringen har skickat ut förordningen på remiss.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 maj 2023.

Länk till remissen och förslaget

Stadsnätsföreningens remissvar .pdf

PTS föreslår att skyldigheter om tillträde till Telias kopparnät upphävs. 

PTS samråder utkast till beslut om att på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur upphäva skyldigheter som gäller kopparbaserad nätinfrastruktur. Skyldigheterna för Telia att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad infrastruktur och tillhörande tjänster ändras dock inte.

Samrådet innebär att berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade utkast till beslut. 

Klicka här för att läsa samrådet.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen:  marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

Vill man lämna synpunkter till Stadsnätsföreningen görs det innan den 21 januari till Camilla Jönsson. 

 

 

2022


Remiss av föreskrifter med anledning av ny lag om elektronisk kommunikation

EU:s nya telekomregler införs i svensk lagstiftning genom en ny lag om elektronisk kommunikation (LEK). Den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022. Med anledning av den nya lagen planerar PTS nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, som ska ersätta de nu gällande föreskrifterna på området. De nya bestämmelserna påverkar de aktörer som omfattas av nu gällande regler, men även nya aktörer kommer att påverkas.

PTS remitterar nu nio nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, varav några är av intresse för stadsnäten:

Remissvar ska skickas in till PTS senast den 1 april 2022. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 20-3324 och PTS säkerhetsföreskrifter i ärenderaden. Frågor rörande remissen skickas även till pts@pts.se.

Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april till PTS. Om ni har synpunkter på de föreslagna föreskrifterna ska de skickas till pts@pts.se, ange ”Abonnentuppgifter” och diarienummer 22-1322 i ämnesraden.

skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredagen den 1 april 2022. PTS emotser svar via e-post till adressen pts@pts.se. Vänligen ange följande i ämnesraden: Föreskrifter om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst - 21-8336.

Föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås, Föreskrifter om offentliggörande av information, Föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor och Föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla. 

Ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredagen den 1 april 2022. PTS emotser svar via e-post till adressen pts@pts.se. Vänligen ange rubrik och diarienummer i ämnesraden.

_____________

 

Promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Promemorian föreslår en ny lag om undantag från lokaliserings-principen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbands-infrastruktur.

Syftet med förslaget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens bredbandsmål nås. En god tillgänglighet till snabb upp-koppling i hela Sverige är viktig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet.

Information från infrastrukturdepartementet

Länk till Promemoria: Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad.

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 14 mars 2022.

Har du frågor, kontakta Stadsnätsföreningen: Louise Thorselius eller Camilla Jönsson.

_____________ 

 

Samråd kring riktlinjerna för regler för statligt stöd för bredbandsnät

Europeiska kommissionen hade riktat offentligt samråd som uppmanar alla berörda parter att kommentera en föreslagen revidering av riktlinjerna för regler för statligt stöd för bredbandsnät. Riktlinjerna  för bredband  syftar till att underlätta utbyggnaden och användningen av bredbandsnät i områden som lider av otillräckliga anslutningstjänster, såsom avlägsna och glesbefolkade regioner i EU.

Stadsnätsföreningen yttrande Broadband guidelines HT.5766 .pdf

_____________ 

 

2021


Remiss av förslag till två nya föreskrifter om ersättning, PTS dnr 21-1589

 

Stadsnätsföreningens yttrande Ersättningsföreskrifter HDA och LEK

_____________

 

Remiss Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz.

Länk till dokumentet

Stadsnätsföreningens yttrande

_____________

 

Remiss MSB förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

Stadsnätsföreningensyttrande gällande MSB förslag Rakel G2

_____________

 

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Stadsnätsföreningensyttrande Fö2020_00954 

_____________ 

 

 

2020


Samråd om EU-reglering av stöd till bredband

Yttrande gällande samråd om statligt stöd till bredband - Stadsnätsföreningen.pdf

_____________

 

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SoU 2020:8

Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8

Stadsnätsföreningen Yttrande gällande kommunutredningen

_____________

 

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016 19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Förslag till föreskrift dnr 3.1.16-178102019.pdf

Stadsnätsföreningens yttrande gällande Dnr 3.1.16-17810-2019 Jordbruksverket

_____________

 

Inhämtande av synpunkter på utkast till beslut om ändring av skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a)

Stadsnätsföreningen samråd marknad 3a dnr 15_7200.pdf

_______________

 

Västerbottens regionala utvecklingsstrategi

Västerbottens utvecklingsstrategi (RUS) är en treårig process och skickades ut på remiss. Sista svarsdag 10 juni. 

Stadsnätsföreningens yttrande gällande Västerbottens regionala utvecklingsstrategi

_____________ 

 

 

2019 


Remiss 2019:10 Call for inputs on views on the impact of 5G on regulation, and to the role of regulation in enabling the 5G ecosystem

Konsultation som Berec (samarbetsorganet för de europeiska e-kom-regleringsmyndigheterna) har lanserat om 5G rubricerad ”Call for inputs on views on the impact of 5G on regulation, and to the role of regulation in enabling the 5G ecosystem”. 

Stadsnätsföreningens yttrande Call for input BERECverA.pdf

____________

 

Remiss 2019:9 PTS förslag till ändring av föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Stadsnätsföreingens yttrande .pdf

____________

 

Remiss 2019:8 Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Stadsnätsföreningens yttrande_.pdf

_____________ 

 

Remiss 2019:7 PTS förslag till föreskrifter vid användning av NAT-teknik PTS dnr 18-10969 

Förslag till föreskrifter om lagringsregler. Den 1 oktober började de nya reglerna gällande datalagring vid brottsbekämpning att gälla.  Post- och telestyrelsen, PTS, skickar ut ett förslag till föreskrifter om lagringsregler på remiss. PTS har tagit fram förslag till föreskrifter som förtydligar och klargör vilka andra uppgifter som är nödvändiga att lagra för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användningen av NAT-teknik för adressöversättning. Föreskrifterna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2020.


Stadsnätsföreningens yttrande .pdf

_____________ 

 

2019:6 PTS konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden 

PTS avser att genomföra en tilldelning av frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHzbanden. PTS inriktning är även att tilldela frekvensutrymmet 3,7-3,8 GHz för lokala tillstånd. Vad gäller de lokala tillstånden pågår utredningar som syftar till att tillgodose behovet av lokala tillstånd på bästa sätt.

Stadsnätsföreningens yttrande konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5-bandet.pdf

_____________ 

 

Remiss 2019:5 Informationsinhämtning avseende PTS uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd

PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning gällande bredbandsstödavgränsning av stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd.

Frågorna riktas till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Förutom denna kommunikation har PTS gjort riktade utskick till de regionala bredbandskoordinatorerna, regionerna, stödansvariga på Jordbruksverket, länsstyrelserna och Tillväxtverket samt kontaktperson för bredband på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Stadsnätsföreningens yttrande PTS Bredbandsstöd DNR 19-7658  

_____________ 

 

Remiss 2019:4 Utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) - dnr 15-7200

Telia fortsatt reglerad på marknad 3a

När det gäller marknad 3a (lokalt tillträde till nätinfrastruktur) konstaterar PTS att Telia har en särställning. Marknaden har i beslututkastet delats upp i  två separata nationella grossistmarknader; marknaden för lokalt tillträde till fibernät , samt marknaden för lokalt tillträde till kopparnät.

PTS analys visar att Telia har en ekonomisk särställning på båda delmarknaderna vilket innebär att en fortsatt nationell reglering är motiverad. Konkurrenssituationen är inte sådan på någon av marknaderna att myndigheten finner skäl att avgränsa lokala eller regionala delmarknader.

De nu föreslagna skyldigheterna för Telia innebär bland annat att bolaget ska:

  • Tillhandahålla fysiskt tillträde och samlokalisering
  • Tillämpa kostnadsorienterade priser
  • Tillämpa icke-diskriminerande villkor
  • Möjliggöra operatörsbyte

Marknad 3b fortsätter vara oreglerad

På marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur konstaterar PTS att konkurrenssituationen är fortsatt god. PTS finner inte skäl att göra en annan bedömning än att marknaden för centralt tillträde fortsatt bör vara oreglerad.

Stadsnätsföreningens yttrande dnr 15-720 .pdf

_____________ 

 

Remiss 2019:3 SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst

Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att samhällets behov av tillgång till spektrum ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden. De flesta förslagen kan hanteras separat eller tillsammans som en helhet. Utredningens förslag om nyttjandeavgifter för spektrum måste dock ses som en nyckel för att flera av de andra förslagen ska kunna genomföras framgångsrikt.

Stadsnätsföreningens yttrande.pdf

_____________ 

 

Remiss 2019:2  Ändring av föreskrift 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Remissunderlaget: 

2019:2-1Stadsnätsföreningens yttrande 8 maj dnr 3.1.16-18448.

2019:2-2 Stadsnätsföreningens Yttrande remiss 6 9 juli  DNR 3116-18448  

_____________

 

Remiss 2019:1 Tyck till om PTS nya kommunvägledning

Stadsnätsföreningens Remissvar dnr 1768914 2019-03-04.pdf

_____________ 

 

 

2018


Region Örebro Läns förslag på ny handlingsplan för bredband

Svenska Stadsnätsföreningens svar

_____________

 

Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.

PTS efterfrågar marknadsaktörernas synpunkter inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden. Läs mer>>

Svenska Stadsnätsföreningens svar på konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.

_____________

 

Regionförbundet Kalmars förslag på ny bredbandsstrategi

Stadsnätsföreningens yttrande över Regionförbundet Kalmars förslag på ny bredbandsstrategi

_____________

 

Remiss 6 Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS Hearing webbsändes och går att se i efterhand. Klicka här för att komma till webbsändningen.

Underlag finns här >>

Stadsnätsföreningens remissvar - Samråd marknad 3a 2018-09-07 Stadsnätsföreningen.pdf

Andra operatörers remissvar

_____________

 

Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Underlag

 Stadsnätsföreningens remissvar - Förslag till förordning om statligt stöd

_____________

 

Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet inklusive förslag till omprövning av beslut om skyldigheter på marknad 1 och 3a

Underlag: Kalkylmodellen och dokumentation finns att hämta på PTS hemsida, följ länken >>

Stadsnätsföreningen remissvar - Kalkylmodellen för fasta nätet pdf

_____________

 

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet SOU 2017:89

Underlag: Hemlig dataavläsning SOU 2017:89.pdf

Stadsnätsföreningens remissvar- Hemlig dataavläsning 

_____________

 

Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Underlag: SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet (pdf)

 Stadsnätsföreningens remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (pdf)

_____________

 

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Underlag SoU En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 2017:77

Stadsnätsföreningens remissvar - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

_____________ 

 

 

2017


Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet (sommaren 2017)

 Stadsnätsföreningens remissvar-Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet 

_____________

 

Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Underlag: Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36), Pdf SOU 2017:36

 Stadsnätsföreningens remissvar - remissyttrandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)pdf

_____________

 

Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

Underlag: 

Stadsnätsföreningens remissvar- Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

English - Response to the consultation regarding the proposed market definition of markets 3a and 3b.pdf

_____________

 

The Swedish Local Fibre Association Position Paper on the European Electronic Communications Code

Stadsnätsföreningen skickade in våra synpunkter till EU-kommissionen gällande rådande förslag till nytt ramverk för elektroniska kommunikationer.

Stadsnätsföreningens - The Swedish Local Fibre Association Position Paper on the European Electronic Communications Code

_____________

 

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen (PTS)

Underlag: Remiss-avgift-u-lagen-mars2017.pdf

Stadnätsföreningens remissvar - avgift för tvistlösning och tillsyn.pdf

_____________

 

Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

Underlag: För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande i korthet

Stadsnätsföreningens remissvar - Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

_____________ 

 

 

 2016


Stadsnätsföreningens remissvar - Översyn av det EU-regelverk som styr den elektroniska kommunikationssektorn.pdf

Stadsnätsföreningens remissvar - Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet.pdf

Stadsnätsföreningens remissvar - Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.pdf

SKL säger upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet” med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.  Enligt SKL har det successivt framkommit att kommunala investeringar i bredbandsnät har mycket positiva effekter. Nyligen presenterades en OECD-rapport med denna slutsats. I och med det väljer SKL att säga upp överenskommelsen eftersom den anger att marknaden i första hand ska tillgodose behovet av bredbandsnät, och att kommuner endast ska träda in när "kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger. SKL anser att bredbandsnäten, både de lokala och de nationella som binder ihop de lokala, gör störst samhällsnytta när de är offentligt ägda. läs mer

Stadsnätsföreningens remissvar Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 2016:01.pdf

_____________ 

 

 

2015


SSNf Remissvar En strategi för en inre digital marknad i Europa D2015_267_FIM 2015-09-18.pdf

SSNf remissvar Datalagring och integritet, SOU 2015_31.pdf

SSNF REmissvar N2015-2228-ITP Promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.pdf

(Läs historien av Grävdirektivet här)

SSNf kompletteringar - PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet Dnr 14-13006 del 2.pdf

SSNf Remissvar PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet Dnr 14-13006 Del 1.pdf

_____________ 

 

 

2014


SSNf Yttrande - samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (PTS) Dnr:11-9306, 11-9313
14-1253  2014 11 24.pdf

SSNf Remissvar Bredband för Sverige i framtiden - SOU 2014_21

SSNf remissvar Skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (PTS) Dnr: 11-9306, 14-1253.pdf

SSNfs Yttrande NIT 2014-03-07 Nätinfrastrukturtillträde (även kallad fiberregleringen). Samråd.pdf

_____________ 

 

 

2013


SSNf Remissvar Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation, lagändringsförslag..pdf

SSNf Remissvar N2013-4192-ITP -TSM Åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent..pdf

SSNf Remissvar kostnadsberäkning driftsäkerhetsföreskrift.pdf

SSNF Yttrande N2013 2375 ITP Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation..pdf

SSNf Comments Re EU proposal for high-speed networks - june 2013.pdf

SSNfs Remissvar BIT 20131014.pdf

SSNfs Remissvar NIT 20130919 Nätinfrastrukturtillträde (även kallad fiberregleringen). första samråd.pdf

_____________ 

 

 

2012


SSNf remissvar SSNf Substitutionsanalys marknad 4 och 5.pdf

SSNf remissvar Andra samråd avseende marknaderna för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet.pdf

SSNf Remissvar Förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar och integritetsincidenter, 2012-01-09..pdf

SSNf Remissvar N2012 1656 ITP ändrade regler för prisreglering.pdf

SSNf Remissvar PTS Kanalisationsrapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation. 2012-06-25..pdf

SSNf Remissvar SSNf Substitutionsanalys marknad 4 och 5.pdf

SSNf remissvar säkerhet samt ersättning vid förfråga datalagaring PTS Dnr 12 4585.pdf

_____________ 

 

 

2000-2011


2011 SSNf Remissvar LRIC 2011-02-22.pdf

2011 SSNf Remissvar N2011_5286_ITP Remissinstans nr 31.pdf

_____________ 

 

2010 SSNf Remissvar TeliaSoneras externa referenserbjudande för koppar och fiber.pdf

2010 SSNF Remissvar PTS rapport Öppna nät och tjänster.pdf

2010 SSNf Remissvar PM samhällsomfattande tjänster N2009_9769_ITP.pdf

2010 SSNF Remissvar Bättre regler för elektroniska kommunikationer.pdf

_____________ 

 

2009 SSNf Remissvar ny plan- och bygglag samt förslag till ändring i anläggningslagen.pdf

2009 SSSNf Remissvar gällande kommissionens meddelande KOM2008-572.pdf

2009 SSNF Remissvar Promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.pdf

2009 SSNf Remissvar PTS Strategisk Agenda.pdf

2009 SSNf Remissvar Remittering av promemoria om ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare mm.pdf

2009 SSNf Remissvar Remittering av promemoria om ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare mm.pdf

2009 SSNF Remissvar SOU 2008_116 Ny radio- och TV-lag.pdf

2009 SSNf Remissvar SOU 2009_31 Effektiva transporter och samhällsbyggande.pdf

2009 SSNF Remissvar Tillämpning av statligt stöd.pdf

2009 SSNf Remissvar PTS Strategisk agenda 2010.pdf

_____________ 

 

2008 SSNf Remissvar SOU 2008_7 Remissbetänkande av Effektivare signaler.pdf

2008 SSNf Remissvar avseende betänkande av Public service-utredningen.pdf

2008 SSNf Remissvar avseende Konkurrensverkets förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige.pdf

2008 SSNF Remissvar avseende PTS förslag till föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst..pdf

2008 SSNf Remissvar PTS Rapport LEK, 081215.pdf

2008 SSNf Remissvar SOU 2008_40 Betänkande Bredband 2013.pdf

_____________ 

 

2007 SSNf Remissvar SOU 2007_76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning.pdf

2007 SSNf Remissvar SoU 2007_47 IT-standardiseringens betänkande.pdf

2007 SSNf Remissvar PTS-ER-2007_18 PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation.pdf

2007 SSNf Remissvar N2007_5409_FIN Tid och Frekvens.pdf

2007 SSNf Remissvar Ku2007_1853 Kriminalisering av privat olovig hantering av avkodningsutrustning.pdf

2007 SSNf Remissvar avseende Ju 2007_7579_L5 skärpt lagstiftning barnpornografi.pdf

2007 SSNf Remissvar Användingen av frekvensutrymme efter analoga markbunda tv-sädndning Näringsdepartementet.pdf

2007 SSNf Remissvar till PTS ang LLUB.pdf

2007 SSNf Remissvar Samhällsviktiga användares behov av prioritetsfunktioner i elektroniska kommunikationer..pdf

2007 SSNf Remissvar Ny modell för Bredskapsavgift 07.pdf

_____________ 

 

2006 Remissvar Samråd om tillgång till TeliaSoneras koppartråd (2006).pdf

_____________ 

 

2005 Remissvar Post- och telestyrelsen förslag till införande av prioritet i telenätet.pdf

2005 Remissvar En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Ds 2005_30.pdf

_____________ 

 

2004 Remissvar PTS förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde. 2004.pdf

2004 Remissvar Guideline för samhällsviktiga användare 2004.pdf

_____________ 

 

2003 Remissvar Hemlig avlyssning och hemlig teleövervakning 2003.pdf

_____________ 

 

2002 Remissvar Bredband hela landet 2002-78.pdf

2002 Remissvar Bredbandsnät i hela landet SOU 2002-78 del 2.pdf

2002 Remissvar Bredbandsnät i hela landet SOU 2002-78 del 1.pdf

2002 Remissvar Betänkandet IT stomnät till vissa kommuner SOU2002-55.pdf

_____________ 

 

2000 Remissvar Infrastruktur för stad och land 2000-111.pdf

_____________