Stadsnätsföreningen tycker

Kommentar: Branschen redo att bygga ut bredband

Post- och telestyrelsen, PTS, har i samband med årets utlysning av bredbandsstöd mottagit ansökningar från branschens aktörer där sammanlagt cirka 7,4 miljarder efterfrågats i stödmedel. Stödet delas ut till projekt för bredbandsutbyggnad på landsbygden där det saknas förutsättningar att bygga ut bredband på kommersiell väg. Totalt kommer PTS att dela ut 1,6 miljarder kronor i stöd vilket innebär att en stor andel av de sökta projekten inte kommer att beviljas medel.

Kommentar: Huawei och ZTE i kommunala bredbandsnät

Precis som övriga telekomsektorn har Stadsnätsföreningen ägnat tid under hösten med att analysera konsekvenserna av det beslut som PTS fattat kring användande av utrustning från Huawei och ZTE i framtidens 5G-nät. De kommunala bredbandsnäten, stadsnäten, är själva inte direkt berörda av beslutet men som ägare till fibernät finns det frågor om huruvida besluten ska utvidgas till att även omfatta de fasta näten.

Ett förbud mot Huawei

- kommer påverka Sveriges digitalisering negativt

Bredbandsforum

Avgörande för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsuppropet

Kampanj för att minska den digital klyfta som finns mellan stad och land.

Debatt: Pandemin har tydliggjort behovet av bredband

Sveriges digitaliseringsomställning har gått på högvarv under de senaste veckorna. Nedstängda arbetsplatser och gymnasieskolor gör att vårt beroende av en snabb och robust bredbandsuppkoppling aldrig varit större än nu. Och trots att den krissituation som Sverige just nu befinner sig i är tillfällig så är digitaliseringen här för att stanna. Just därför är det oroväckande att färska siffror från Post- och telestyrelsen visar att takten i bredbandsutbyggnaden bromsar in och nästan halverats under den senaste femårsperioden.

Stadsnätsföreningen till TT: Dyrare att satsa på trådlöst bredband

Den 6 november 2019 deltog Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, i en artikel skriven av TT om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ.

Debatt om digitalisering:

Kommuner spelar en avgörande roll.

kommentar till beslut om att riva upp lag om nätneutralitet:

Amerikanska Radio- och telestyrelsen, FCC, röstade torsdagen den 14 december om att upphäva den lag som garanterar nätneutraliteten i USA.

Kommentar till Riksrevisionens rapport

I granskningsrapporten" Bredband i världsklass? " har Riksrevisionen granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Rapporten konstaterar bland annat att utbyggnaden fram tills nu varit framgångsrik men att det återstår flera utmaningar om alla i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025.

Kommentar till artikel om kommunal oro kring bredbandsstrategi

Nyligen skrev ett antal dagstidningar om att SKL kritiserar den nya bredbandsstrategin för att inte, i tillräckligt stor utsträckning, lyfta upp kommunernas engagemang inom bredbandsområdet.

Kommentar till regeringsbesked

Under fredagen, 9 september, stod det klart att regeringen satsar ytterligare 850 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden.