Bredbandsforum avgörande för den fortsatta bredbandsutbyggnaden

Sverige har ett bredbandsnät i världsklass. Trots att vi är ett av Europas mest glesbefolkade länder så ligger vi i topp när tillgången till snabbt bredband jämförs mellan EU:s olika medlemsländer.

En framgångsfaktor som bidragit positivt till detta är politikens framsynthet. Redan 2009 beslutade den dåvarande regeringen att anta en bredbandsstrategi. Som en del av detta beslutades det också om nationella bredbandsmål med förhoppningen att 90 procent av landets invånare skulle ha tillgång till snabbt bredband senast 2020.

År 2010 bestämde sig regeringen för att inrätta Bredbandsforum. Bredbandsforum har sedan dess varit en viktig mötesplats för dialog och samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Dialogen har lett till ömsesidig förståelse för de olika aktörernas roll och förutsättningar. I de olika arbetsgrupperna har problem och möjligheter diskuterats och kompromisser ingåtts.

Nu ser vi hur tempot i bredbandsutbyggnaden saktar ner, vilket bekräftats i flera rapporter från Post- och telestyrelsen. Klart står också att det är den mest utmanande delen, glesbygden, som återstår av utbyggnaden. Med andra ord är gemensamma ansträngningar och politikens framsynthet viktigare än någonsin för att vi ska kunna nå målen så att alla i hela landet ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Under den rådande pandemin har det dessutom blivit tydligt att samhället är beroende av ett fungerande bredbandsnät redan i dag. Såväl offentlig sektor som näringsliv behöver fungerande uppkopplingar för att kunna bedriva sina verksamheter. Vi går med snabba steg mot ett samhälle där digital vård och omsorg i större utsträckning kommer att bedrivas i hemmen, vilket ökar behoven av att alla faktiskt har möjlighet att koppla upp sig till ett robust och säkert nät.

Vi som undertecknar detta brev är övertygade om att Bredbandsforum även under kommande år kommer att spela en viktig roll i arbetet med att bibehålla takten och kvaliteten i den svenska bredbandsutbyggnaden.

Som vi ser det har behovet av att främja dialog och samverkan mellan myndigheter, organisationer och marknadsaktörer på olika nivåer aldrig varit större än nu. Precis så som syftet varit bakom Bredbandsforum hela tiden.

Vi vill därför understryka vikten av att Bredbandsforum får fortsatt stöd för att bedriva sin verksamhet. Vi är övertygade om att ett förlängt uppdrag kommer ha avgörande betydelse för den fortsatta svenska bredbandsutbyggnaden.

Vi fortsätter gärna dialogen om Bredbandsforums framtid och träffas gärna för att diskutera frågan vidare.


Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

Thomas S. Nilsson, ledare Byanätsforum

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen