Stadsnätsföreningen

Debatt: Sveriges kommuner spelar en nyckelroll för landets fortsatta digitalisering

Digitalisering är vår tids stora modeord. Men faktum är att vår omställning till ett smart samhälle påbörjades för många år sedan. Redan på 90-talet valde flera framsynta politiker i runt om i landet att satsa på att bygga upp kommunala stadsnät som byggde ut fiber till hushåll och företag.

Detta har lagt grunden till att Sverige är i dag räknas som ett framgångsland inom digitalisering och de kommunala fibernätens roll för denna utveckling har lyfts fram av bland annat OECD i en färsk rapport. Även svenska Post- och telestyrelsen lyfter fram stadsnätens viktiga roll för den svenska bredbandsutbyggnaden i en nyligen publicerad rapport.


Men vad är det då som gjort stadsnäten, och i förlängningen hela Sverige, så framgångsrikt?
Jo stadsnäten satsade tidigt på att bygga ut näten för att sedan låta tjänsteleverantörer, alltså företag som erbjuder tjänster, exempelvis internet och tv-paket till hushåll, hyra in sig i dessa. På så sätt kunde även företag utan egen infrastruktur erbjuda sina tjänster till hushåll och företag vilket skapade en sund konkurrens på marknaden samtidigt som både hushåll och företag fick valfriheten att själva välja tjänsteleverantör.


Genom att en stor del av landets kommuner satsat på att äga och driva stadsnät har vi alltså skapat förutsättningar för ett digitalt samhälle i världsklass. Hur bygger vi då vidare på denna framgångssaga?


1. Först och främst måste stadsnäten ges de bästa förutsättningarna att ansluta de hushåll som fortfarande står utanför digitaliseringen. I dag har enskilda stadsnäten bara möjlighet att driva och bygga ut nät i sina egna kommuner vilket riskerar att missgynna de kommuner som själva inte byggt något bredband eller vars stadsnät vill ha hjälp med exempelvis drift eller utbyggnad. Därför grävs ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen.


2. Det krävs ett tydligt offentligt ledarskap för att lyckas med den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Här har kommunerna en nyckelroll men även regionerna har en viktig uppgift för att lösa pusslet med hur vi når återstående vita fläckar. Stadsnäten har lyfts fram av bland annat OECD för sin förmåga att bygga öppna och neutrala fibernät. Att inte dra nytta av dem i det arbetet vore ett stort misstag.


Med digitaliseringens hjälp kan Sveriges kommuner skapa goda förutsättningar för att vara attraktiva för både företag och hushåll. Jag vill till och med hävda att rådighet över viktig telekominfrastruktur är en ödesfråga. Vi närmar oss ett val och jag hoppas att både bredbands- och digitaliseringsfrågan hamnar högt upp på politikernas agendor.

 

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen