Stadsnätsföreningen

Inspel till regeringens konnektivitetsstrategi

Sverige måste säkra tillgången till snabbt bredband och stabil mobiluppkoppling för de som ännu inte fått det, men också ta höjd för den digitalisering som vi ännu bara sett början på. Därför behövs nya bredbandsmål som skapar förutsättningar för en fortsatt digitalisering i hela landet, det konstaterar Svenska Stadsnätsföreningen, Byanätsforum, Coompanion Sverige, Riksorganisationen Hela Sverige ska Leva och Lantbrukarnas Riksförbund.

Sveriges nuvarande bredbandsstrategi tar slut 2025 och det är i dagsläget inte klart om alla målen kommer att nås. Trots detta har den befintliga strategin tjänat Sverige väl med att få fart på utbyggnaden av bredband runt om i landet. Nu efterfrågar regeringen inspel till arbetet med att utforma en ny strategi för konnektivitetsområdet, tidigare kallat bredbandsområdet. För att säkerställa att Sveriges konnektivitets- och digitaliseringspolitik främjar hela Sverige har organisationerna bakom initiativet tagit fram ett gemensamt PM som tydliggör vad som krävs för att nå detta.

Syftet bakom initiativet är att tydliggöra behovet av en bredbandsstrategi som omfattar hela landet. En strategi som pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet med att förse hela Sverige med en robust och tillgänglig digital infrastruktur. Detta är en förutsättning för att skapa likvärdighet för offentliga aktörer, näringsidkare, civilsamhället och privatpersoner att nyttja digitaliseringens möjligheter. Inte bara de tjänster vi ser idag men också de som väntar runt hörnet.

Därför har de fem organisationerna enats kring tre mål som bidrar till att de som ännu inte fått möjlighet till snabbt bredband och en säker mobil uppkoppling får det, samtidigt som vi tagit höjd för den digitalisering som bara påbörjats i Sverige. 

Förslag till bredbansmål

Behovet av en digital infrastruktur som är robust och stabil skiljer sig inte åt mellan stad och land. Därför är det avgörande att de nationella bredbandsmålen omfattar hela Sverige. Våra förslag till bredbandsmål är följande:

  1. I alla Sveriges kommuner ska hushåll och företag täckas av ett gigabitnät senast 2030.
  2. Sveriges fasta och mobila digitala infrastruktur ska vara av tillräckligt hög kvalitet så att den är tillgänglig och tillförlitlig under dygnets alla timmar i syfte att skapa förutsättningar för användarnas olika behov.
  3. Alla befolkade områden ska täckas av 5G senast 2030.

Läs hela initiativet här:

Skärmbild 2023-06-20 103802.png

Vill du veta mer om initiativet? 

Vi träffas gärna och beskriver hur vi ser på digitaliserings- och konnektivitetsfrågan samt utvecklar vad Sverige behöver för att lyckas inom området.

 

Kontaktpersoner:

Louise Thorselius, vice vd Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@stadsnatsforeningen.se, 076 110 02 88

Agnes Smedberg, näringspolitisk rådgivare Lantbrukarnas Riksförbund, agnes.smedberg@lrf.se, 076-697 38 84

Mikael Carlsson Kerstell, verksamhetsledare Byanätsforum, mikael@byanatsforum.se, 010-641 10 28

 

Stadsnätsföreningens remissvar gällande konnektivitetsområdet

Länk till remissen

Svenska Stadsnätsföreningens remissvar .pdf