Kommentar till artikel om kommunal oro kring bredbandsstrategi

Nyligen skrev ett antal dagstidningar om att SKL kritiserar den nya bredbandsstrategin för att inte, i tillräckligt stor utsträckning, lyfta upp kommunernas engagemang inom bredbandsområdet.

Publicerad 2016-12-29

"Regeringen ger en annan syn på om kommunerna är lämpliga ägare av bredbandsinfrastruktur. Vi har länge hävdat att de är lämpliga ägare och att det är bra att kommunerna tar ansvar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden och det får vi väldigt lite stöd för i den här strategin. Målet är tydligen att privata investerare ska stå för utbyggnaden och kommunerna hamnar lite på marginalen, säger Peter Haglund, sektionschef för infrastruktur på SKL till TT"

Digitaliseringsminister Peter Eriksson svarar i artikeln SKL att: "rollerna och reglerna på bredbandsmarknaden ska bli tydligare. Han framhåller att det behövs både privata och offentliga aktörer, men det är helt klart marknadsaktörerna som får ledarrollen. Kommunerna får pekpinnar om att inte sätta konkurrensen ur spel och inte heller neka kommersiella aktörer rätt att gräva ner fiber på kommunal mark. Kommuner med egna stadsnät får inte tränga undan privata initiativ."

Jag delar SKL:s syn på stadsnätens viktiga roll för den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Utan fortsatt utbyggnad från stadsnätens sida kommer inte regeringens bredbandsmål att nås. Stadsnäten är dessutom garanten för fortsatt låga slutkundspriser och öppna nät vilket samhället kommer vara beroende av under överskådlig tid.

Regeringens bredbandsstrategi är tydlig när det kommer till kommunerna och stadsnätens roll: Kommunerna har flera roller, som marknadsaktör, markägare och som tillståndsgivare. (Ur regeringens bredbandsstrategi, s.38).

Ministerns uttalande i artikeln kan därför uppfattas som missvisande. Jag vidhåller ändå att den nyligen beslutade bredbandsstrategin på ett tydligare sätt än tidigare lyfter upp stadsnätens betydelse för den fortsatta bredbandsutbyggnaden. De klargör också att stadsnäten får fortsätta verka på grossistnivå vilket är ett viktigt besked.

Vidare ger regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda ett undantag från lokaliseringsprincipen, något som såväl riksdagens partier samt även PTS själva tidigare uttalat sitt stöd för.

Sammantaget har Sverige fått en bredbandsstrategi där de offentligt ägda stadsnäten får ett större mandat att verka på marknaden än tidigare. Detta är viktigt steg i rätt utveckling. Det kvarstår dock ett antal frågetecken kring kommunernas roll. Där delar föreningen SKL:s syn om att såväl regeringen och dess myndigheter i större utsträckning än i dag måste värna kommunernas möjlighet att bedriva bredbandsverksamhet för att säkerställa en fortsatt sund konkurrens på marknaden.

Mikael Ek,

Vd Svenska Stadsnätsföreningen