Stadsnätsföreningen

Kommentar till Riksrevisionens rapport

I granskningsrapporten" Bredband i världsklass? " har Riksrevisionen granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Rapporten konstaterar bland annat att utbyggnaden fram tills nu varit framgångsrik men att det återstår flera utmaningar om alla i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025.

En av det största utmaningar som väntar enligt Riksrevisionen är arbetet med att få ut bredbandet på landsbygden. Riksrevisionen anser därför att regeringen bör se över utformningen av bredbandsstödet till nästa programperiod för att säkerställa att det enbart tillfaller hushåll och företag som inte finns i kommersiellt attraktiva områden.

Stadsnätsföreningen har vid flera tillfällen riktat kritik mot stödets utformning och välkomnar därför Riksrevisionens rekommendation.

Riksrevisionen pekar också på att vissa kommuners arbete riskerar att hämma utbyggnadstakten. I grova drag handlar det om att stadsnät snedvrider konkurrensen och att arbetet med grävtillstånd inte sker på ett korrekt sätt. Den här kritiken är inte ny utan har trummats ut av de nationella aktörerna på bredbandsområdet under det senaste året. Trots att Stadsnätsföreningen vid upprepade tillfällen efterfrågat en saklig dialog och framförallt att få information om vilka kommuner som är berörda så får vi inget annat än diffusa svar. Stadsnätsföreningen bedömning är att det handlar om ett fåtal kommuner. Att kritiken då får så pass stort fäste i Riksrevisionens rapport är olyckligt.

Riksrevisionen skriver också i rapporten att det finns risk för ojämlik fördelning av robusta fibernät och att stadsnäten och ideella föreningar skulle ha problem i större utsträckning än andra. Jag är förvånad över Riksrevisionens påstående. Det är snarare så att stadsnäten gått i bräschen i arbetet med att öka kännedomen om vikten av robusta fibernät.

Sammantaget kan jag konstatera att Riksrevisionen lyssnat för mycket på den kritik som vi hört från de nationella aktörerna under det senaste året. Stadsnätsföreningen har vid flera tillfällen efterfrågat en konstruktiv dialog kring de fåtal stadsnät som agerar felaktigt. Intresset för att lösa problematiken verkar däremot svagt från de nationella aktörernas sida. Detta är tråkigt. Är det något branschen behöver är det en positiv framåtanda där vi tillsammans strävar efter att lösa eventuella problem.

 

Mikael Ek

vd, Stadsnätsföreningen