Bredbandsforum

Regeringens bredbandsforum har fokus på hur det långsiktiga målet om bredband i världsklass ska nås. Det är ett viktigt forum där branschrelaterade frågor diskuteras och hanteras. Stadsnätsföreningen deltar aktivt i arbetet.

Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och bidrar till målen i strategin uppnås. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad. Forumet äre en viktig mötesplats, en arena för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden.

Bredbandsforum tillsattes i mars 2010, av den dåvarande regeringen.  och rapporterar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
IT-minister Mehmet Kaplan är styrgruppens ordförande och utser styrgruppens ledamöter. Styrgruppen består av nyckelaktörer som är viktiga för strategins genomförande. Det är sammanlagt 16 organisationer som är representerade i styrgruppen och Stadsnätsföreningen är en av dem. Styrgruppen ansvarar för att identifiera områden för insatser och för att tillsätta arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp ska fokusera på en särskild prioriterad sakfråga under en begränsad tid.

Läs mer om Bredbandsforum

 

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är centrala för Bredbandsforums arbete. Det är i arbetsgrupperna som fokusering sker genom att enskilda sakfrågor belyses och diskuteras från olika perspektiv. Det bidrar till ökad samsyn och bättre förutsättningar för genomförande genom de gemensamma förslag gruppen lägger.

Det finns många bra och viktiga resultat!

Ta del av det arbete som görs och grjorts i de olika arbetsgrupperna.

 

De tre senaste arbetsgruppernas resultat:

Bredbandsforums Praktikfallsgrupp påbörjade sitt arbete oktober 2015 -med att undersöka e-hälsoområdet och identifiera utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur. Slutrapportering skedde maj 2016.

Arbetsgruppen har överlämnat ett antal förslag för ökad samverkan och tydlighet på området till Bredbandsforums styrgrupp. Läs mer om arbetsgruppens resultat.

 

Bredbandsforums Villagrupp påbörjade sitt arbete Juni 2014 – en arbetsgrupp som ska ta ett helhetsgrepp om villamarknaden, föreslå lösningar och förbättra kommunikationen med konsumenterna. Slutrapportering skedde i maj 2015.

Läs och använde guiden - Bredband till villa på Bredbandsforums hemsida, följ länken.

 

Bredbandsforums Samordnad Efterfrågan inledde sitt arbete juni 2014. I arbetsgruppen kommer Bredbandsforum fokusera på hur vi med hjälp av samordning kan göra det mer attraktivt att investera i bredbandsinfrastruktur. Det övergripande syftet med arbetsgruppen är att belysa möjligheter med samordnad efterfrågan, där t ex upphandling ingår, för att öka och förbättra tillgången till bredband.

Läs mer om arbetsgruppens resultat.

Har du frågor?

CAMILLA JÖNSSON

Sakkunnig samhälle och politik
camilla.jonsson(at)ssnf.org
Tel : +46 (0)8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71