Kunskapslyftet

Remisser

Föreningen representerar medlemmarna i svar på remisser från regering och myndigheter.

 

Påverkan och information

Kunskapshöjande insatser bland politiker och tjänstemän på såväl nationell som lokal nivå i syfte att öka förståelsen för stadsnäten och dess viktiga frågor.

 
Kunskapslyft

Föreningen producerar informationsmaterial riktat mot politiker samt tjänstemän på kommunal, regional och riksnivå.

 

Goda exempel

Projekt och verksamheter i framkant lyfts av föreningen i syfte att öka kunskapen om stadsnätens verksamhet.

 
Tidningar och nyhetsbrev

Med hjälp av hemsida, tidning och nyhetsbrev och sprids goda exempel samt viktiga frågor lyfts och får ökad uppmärksamhet.

 
Debatt

Föreningen är stadsnätens röst i den politiska debatten. Föreningen medverkar i så väl bransch- som nationell media.