Nät i världsklass

Tjänsteleverantörsavtalet

Tillgång till Tjänsteleverantörsavtalet skapar goda förutsättningar för ökad samverkan med tjänsteleverantörer och stadsnät samt borgar för att stadsnäten utgör en tydlig röst i framtida förhandlingar.

Läs mer här

 

CESAR2

Möjlighet att delta i den digitala handelsplatsen CESAR2 för operatörsmarknaden vilket möjliggör ett förenklat arbetssätt vid försäljning av förbindelser baserat på fiber och inplaceringsprodukter.

Läs mer här

 
Leverantörsavtal

Stadsnätsföreningen certifierar och tecknar avtal med leverantörer som stadsnät kan nyttja under telekomundantaget med lika villkor och priser för alla stadsnät.

Läs om våra avtal

 

Medlemssupport

Support och stöd i frågor om föreningens arbete inom ramen för området, exempelvis om CESAR2 och införandet av Tjänsteleverantörsavtalet. 

 

Processer och rutiner

Föreningen tar fram rekommendationer i ett stort antal frågor relaterat till området exempelvis gällande kemikalieskattenadresspecifikationerGDPR och datalagring. 

Läs mer här

 

Rapporter

Medlemsexklusiva rapporter som skapar goda förutsättningar för nya verksamhetsområden, exempelvis IoT.

 

Ledningssystem för driftsäkerhet

För att stödja föreningens medlemmar i arbetet med att etablera ett kontinuerligt driftsäkerhetsarbete får medlemmar tillgång till ett ledningssystem där roller, funktioner och verktyg finns. Ramavtalskonsulter upphandlas som stöd för införandet.

 Läs mer här

 

SiSG

Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att samordna och koordinera ett systematiskt säkerhetsarbete hos stadsnäten och under krissituationer skapa en effektiv rapportering till medlemmar, myndigheter och andra intressenter.

Läs mer här

 

Säkerhet och Trygghet

För att möta samhällets krav på lägsta robusthet- och säkerhetsnivå på samhällsviktig fiberinfrastruktur så att kunderna upplever att stadsnäten är marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets långsiktiga och hållbara utveckling erbjuds medlemmarna övningar och utbildningar kring informationssäkerhet.

Läs mer här