Nät i världsklass

Nät i världsklass

 

Tjänsteleverantörsavtalet

Tillgång till Tjänsteleverantörsavtalet skapar goda förutsättningar för ökad samverkan med tjänsteleverantörerna samt borgar för att stadsnäten utgör en tydlig röst i framtida förhandlingar.

Läs mer här

 

CESAR2

Möjlighet att delta i den digitala handelsplatsen CESAR2 vilket möjliggör nya affärer och förenklat arbetssätt vid försäljning av fiberförbindelser.

Läs mer här

 

Ramavtal

Tillgång till ramavtal ger stora fördelar för stadsnäten som ensamma är små jämfört med de nationella aktörerna. Området kommer att utvecklas ytterligare under kommande året.

Läs om våra avtal

 

Medlemssupport

Support och stöd i frågor om föreningens arbete inom ramen för området, exempelvis om Cesar2 och införandet av Tjänsteleverantörsavtalet. 

 

Processer och rutiner

Föreningen tar fram rekommendationer i ett stort antal frågor relaterat till området exempelvis gällande kemikalieskattenadresspecifikationer och GDPR.

Läs mer här

 

Rapporter

Medlemsexklusiva rapporter som skapar goda förutsättningar för nya verksamhetsområden, exempelvis IoT.

 

Ledningssystem för driftsäkerhet

För att stödja föreningens medlemmar i arbetet med att etablera ett kontiunerligt driftsäkerhetsarbete får medlemmar tillgång till ett ledningsystem där roller, funktioner och verktyg finns. Ramavtalskonsulter upphandlas som stöd för införandet.

 Läs mer här

 

SiSG

Stadsnätens infrastruktur samverkansgrupp är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att samordna och koordinera ett systematiskt säkerhetsarbete hos stadsnäten och under krissituationer skapa en effektiv rapportering till medlemmar, myndigheter och andra intressenter.

Läs mer här

 

Säkerhet och Trygghet

För att möta samhällets krav på lägsta robusthet- och säkerhetsnivå på samhällsviktig fiberinfrastruktur så att stadsnäten upplevs av kunderna vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets långsiktiga och hållbara utveckling erbjuds medlemmarna övningar och utbildningar kring informationssäkerhet.

Läs mer här